Rubriky
Akt. Bartovická

Návštěva Obecního úřadu

V úterý 11. 10. 2022 se žáci II. B třídy vydali na návštěvu Obecního úřadu Radvanic a Bartovic.

Uvítal je pan starosta Bc. Aleš Boháč, který žáky nejprve uvedl do Obřadní síně a tady je seznámil s tím, jak obecní úřad funguje. Vysvětlil k čemu slouží obřadní síň, povyprávěl žákům o tom, jak veliká je naše obec, kolik zde máme domů, bytů, obyvatel, ale také např. psů. Vysvětlil dětem, jaké odbory se na obecním úřadu nacházejí a čím se zabývají úředníci, kteří zde pracují. Poté se pan starosta s žáky prošli obecním úřadem, navštívili jednotlivé kanceláře a povídali si s úředníky jednotlivých odborů. Dověděli se, jak probíhá evidence obyvatelstva žijícího v naší obci, od narození až do smrti, jak se ověřují podpisy a také např. jakým způsobem se evidují a čipují pejsci. Žáci měli tu čest pobýt v kanceláři pana starosty, zde jim ukázal např. letecké snímky obce, největší knihu obecního úřadu a různá ocenění, která obec získala. Seznámil je také s projekty, které v obci probíhají a které se chystají. Žáci panu starostovi mohli klást dotazy a diskutovat s ním o všem, co je zajímá.
Po ukončení prohlídky obecního úřadu měli žáci ještě možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici, kde si prohlédli různá ocenění, poháry, fotografie, a nakonec i garáže s hasičskými auty. Po prohlídce hasičárny se pan starosta s žáky rozloučil.

Žáci s paní učitelkou se pak ještě porozhlédli po obci, navštívili budovu Základní školy Radvanice a Bartovice na ulici Vrchlického, ukázali si budovu školy na ulici Havlásková, dále se seznámili s tím, kde se v obci nachází kostel, sokolovna, pošta, obchod, knihovna a park s dětským hřištěm.

Dětem se návštěva Obecního úřadu a setkání s panem starostou velmi líbila. O obci, ve které žijí,
se dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Rubriky
Akt. Bartovická

Den s pohádkou: Bob a Bobek

V pátek sedmého října se naše škola proměnila v pohádkový svět a to již od brzkého rána, kdy žáci i pedagogové přicházeli do školy jako „králíci“. Ocitli jsme se totiž v pohádce „Boba a Bobka“. Převleky a masky všech byly úžasné a originální.

Během dne se ve třídách četly příběhy o Bobovi a Bobkovi, vyráběly klobouky, náramky a také nejmladší žáčci si vyzkoušeli „skoky králíků“. Všichni jsme se skvěle bavili a těšíme se na další den s pohádkou!

Za kolektiv školy Mgr. Radmila Sulková

Rubriky
Akt. Bartovická

Seznámení a společná akce v knihovně

Žáčci první třídy jsou ve škole pár dní a jsou plni dojmů a očekávání. A tak, abychom poznali další možnosti vzdělávání a poznávání, jsme společně navštívili knihovnu v Radvanicích a seznámili se s knihovnicemi, které pro žáky v přilehlém parku připravily různá stanoviště s neobvyklými úkoly. Žáci poznávali obrázky, hmatem zjišťovali, co je ukryto v pytlíku, zkusili si chůzi na sněžnicích, cvičili paměť i rovnováhu těla. Prvňáčkům se tato akce velmi líbila a těší se na příští návštěvu, kde se seznámí s prostory knihovny a spoustou knih.       

Rubriky
Akt. Bartovická

Setkání rodičů

Tradiční společná akce rodičů žáků a pedagogů školy se v minulosti konala vždy v zimních měsících, ale protože v zimě stále platila protikoronavirová opatření, Setkání rodičů jsme realizovali v červnu. Původně byla akce plánovaná na školní zahradě, ale počasí nám nepřálo v době příprav zahrady na tuto akci, proto jsme se tradičně sešli v tělocvičně školy. Ale nic nebránilo tomu, aby akce proběhla v radostné, příjemné a milé atmosféře, což se také stalo. Oproti minulým létům vzrostl počet zúčastněných, což nás velice těší.

Snad každý si z tomboly odnesl alespoň malý dárek a skvělý zážitek z této akce!

Rubriky
Akt. Bartovická

Sběr papíru

Školní rok se blížil ke konci a jak je již na našem odloučeném pracovišti zvykem, byla také ukončena soutěž ve sběru papíru a nejlepší tři sběrači z každého ročníku byli odměněni knihou. V průběhu roku se někteří žáci velmi snažili, jiní přinášeli starý papír pravidelně, ale v menším množství a někteří žáci se bohužel nezapojili vůbec. I tak jsme společně nasbírali 3 616 kg starého papíru! V příštím roce se určitě opět přihlásíme do dalšího ročníku soutěže ve sběru papíru.

Rubriky
Akt. Bartovická

Rozloučení s páťáky v bartovické škole

Červen je poslední měsíc ve školním roce a všichni se těší na prázdniny. Je tu ale jedna skutečnost, která není příliš radostná, a to, že se musíme v bartovické škole rozloučit s našimi páťáky. Žáci prožili v naší malé školičce pět let, spoustu se naučili, zkusili a také utvrdili kamarádství mezi spolužáky. A protože nemalou měrou k tomuto všemu přispěli samozřejmě rodiče těchto žáků, uskutečnili jsme rozloučení s páťáky společně s rodiči a pedagogy školy.

Páteční odpoledne jsme se sešli na školní zahradě a žáci si pro své rodiče připravili různé úkoly, jak vědomostní, tak manuální a v neposlední řadě sportovní. Rodiče byli rozděleni do pěti týmů a zkusili si vědomostní kvízy z českého jazyka, matematiky, vlastivědy, přírodovědy, přišívali knoflíky, škrábali brambory poslepu, dokreslovali portrét naši věhlasné osobnosti J.A.Komenského, také si vyzkoušeli diskgolf a střílení na branku. Věřte, že jsme se hodně nasmáli a atmosféra byla skvělá! Ale nastaly i dojemné chvíle, kdy se u některých z nás objevily slzičky. Ale nedá se nic dělat, vždyť „něco krásného se končí, aby něco krásnějšího mohlo začít“. Proto všichni přejeme našim páťákům radostný vstup do další etapy v jejich životě!    

Rubriky
Akt. Bartovická

Bartovická růže

V červnu navštívila obě oddělení školní družiny tradiční výstavu růží, kterou pořádalo Místní sdružení zahrádkářů. Pro tento rok bylo vybráno téma „Růže a čas“. Děti měly možnost

si prohlédnout a přivonět ke krásným různobarevným květům a také mohly obdivovat nejrůznější druhy hodin, kterými byla výstava ozvláštněna. Podíl na výstavě měly také žákyně naší školy, jejichž výtvarné práce zdobily prostory, ve kterých výstava probíhala, a všem se velice líbily. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.                                                 

Rubriky
Akt. Bartovická

Akce Unie rodičů

Již se stalo tradicí, že Unie rodičů pořádá pro žáky z Bartovic a jejich rodiče různé akce. Nebylo tomu jinak i v tomto školním roce. Na konci května navštívili žáci Minikino v Ostravě při příležitosti oslavy Dne dětí. Také Unie zorganizovala společný výlet žáků, rodičů a pedagogů do Olomouckého kraje, kde jsme navštívili Javoříčské jeskyně a ZOO Olomouc. Počasí nám přálo, výklad a prohlídka v jeskyních byly velmi zajímavé a poutavé, měli jsme možnost také seznámit se s místními netopýry a vrápenci, což jsou malí kamarádi netopýrů. ZOO Olomouc nám poskytla spoustu zážitků, zajímavé informace o zvířatech a také umožnila volnou procházku mezi opicemi. Společně strávený den jsme si báječně užili!

Rubriky
Akt. Bartovická

Den dětí

„Náš školní den prvního června byl úžasný! Poznávali jsme různá přísloví, plnili úkoly, odpovídali na otázky, luštili křížovky. Dostali jsme také odměny a měli jsme ze všeho velikou radost. Myslím si, že z tohoto dne jsme si odnesli jen to NEJLEPŠÍ!“                                                                                       Žák V.B Filip Ciferský

„Středeční den byl fakt mooooc super. Hráli jsme plno zábavných her a moc nás to bavilo! Dokonce jsme měli i zmrzlinu, která nám všem moc chutnala. Všichni žáci si tento den užívali. My, páťáci, jsme šli ještě odpoledne do Hop Jump Arény! Moc jsme se tam těšili! Skákali jsme na trampolínách a bavili se. Moc děkujeme, že nám paní učitelky udělaly SUPER DEN DĚTÍ!!!“                                                         Žákyně V.B Johana Kalužová  

Rubriky
Akt. Bartovická

Den bezpečnosti v Bartovicích

Dnešní doba s sebou nese spoustu situací, při kterých je nutno rychle a správně reagovat a danou situaci vyřešit. Proto jsme se s kolegyněmi rozhodly, uspořádat pro děti „Den bezpečnosti“. Počasí nám bylo nakloněno, sluníčko svítilo a k nám, do školy v Bartovicích, přijeli všichni zástupci záchranných složek. Této akce se také zúčastnily děti z MŠ Ještěrka spolu s paní učitelkami. Po společném zahájení, kterého se zúčastnila paní místostarostka Bc. Martina Stankušová, paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská a paní zástupkyně Mgr. Martina Linhartová. Byly všechny děti rozděleny do sedmi družstev a během dopoledne v blízkosti školy se zdokonalovaly, procvičovaly a dozvídaly zajímavé informace. Děti měly možnost si prohlédnout vůz záchranné stanice, policejní a také hasičské vozy místního spolku hasičů. Také si vyzkoušely jízdu na koloběžkách v jízdních pruzích podle dopravních značek a upevňovaly si pravidla silničního provozu. Zástupkyně Policie České republiky také dětem ukazovaly různé pomůcky policistů a zdůrazňovaly bezpečné chování. Hasiči připravili dětem také závod s hadicemi, úkoly s pomůckami hasičů. Záchranáři ukázali dětem sanitní vůz a potřeby zdravotníků. Jako doprovodné úkoly děti rozlišovaly části lidského těla a smysly u člověka, určovaly také význam dopravních značek. Akce se nesla v příjemném, přátelském a vzdělávacím duchu a všem dětem se dopoledne velmi líbilo. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů v Bartovicích, záchrannému týmu Českého červeného kříže, p.MgA. Patriku Főldešimu, slečně Markétě Hrubošové, panu Alanu Gregorčíkovi z Autoškoly Dual, také prap. Pavle Rajnyšové a prap. Lucii Matýskové z řad Policie České republiky a v neposlední řadě kolegyním za skvělou realizaci akce.  Také děkuji p. místostarostce za zajištění odměn pro děti. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii – budova Bartovická.