Školní jídelna

Upozornění

Vážení rodiče, strávníci,
od 01.04.2024 dochází ke zvýšení cen věcných nákladů o 2,00 Kč (navýšení cen energií).
Toto navýšení se týká cen neodhlášených obědů a obědů cizích strávníků.
Viz dokumenty.

Upozorňujeme rodiče a strávníky, že je vždy přihlášena strava na další měsíc. 
Pokud se nechcete stravovat, nezapomínejte se odhlašovat na portále www.strava.cz, popř. emailem nebo telefonicky.
Totéž nastane každý další měsíc, dle Vnitřního řádu školní jídelny.

Přihlášení stravy bezhotovostním strávníkům
 
Upozorňuji rodiče a strávníky, že byla přihlášena strava na další měsíc.
Pokud se nechcete stravovat, nezapomínejte se odhlašovat na portále www.strava.cz, popř. e-mailem nebo telefonicky.
Totéž nastane každý další měsíc, dle Vnitřního řádu školní jídelny.
Děkuji za spolupráci
Mgr. Martina Linhartová, zástupce ředitele

Informace pro nové strávníky

     1. Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, která je ke stažení níže.

·       ČITELNĚ vyplněnou přihlášku (hůlkovým písmem) odevzdat vedoucí ŠJ ve škole Vrchlického 5

·       nebo vyplnit přímo v kanceláři s vedoucí ŠJ

·       mezi 7 a 11 hodino

 2. Stravné lze platit pouze bezhotovostně: inkasním způsobem nebo převodem na účet.

Stravné se platí zálohově (DOPŘEDU).

·       A. Inkasní způsob platby

  • Strávník (případně jeho zákonný zástupce) musí ve svém peněžním ústavu zavést povolení k inkasu pro bankovní účet č. 181783867/0300, variabilní symbol se neuvádí.
  • Strávník platící stravné inkasním způsobem platby je automaticky přihlašován na každý měsíc, až do odvolání (písemné odhlášení). V případě změn jsou  informace zasílané strávníkům emailem.
  • Pokud platby, od strávníků u bezhotovostních plateb, nebudou připsány na účet školy v daném termínu,  bude tato skutečnost oznámena strávníkovi nebo zákonnému zástupci. Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z inkasních plateb a obědy bude povinen hradit sám převodem (popř. složenkou) na účet školy.

B. Platba složenkou popř. převodem na účet školy – podrobné informace viz níže (Informace k bezhotovostním platbám)

  • Tito strávníci se musí SAMI přihlašovat i odhlašovat.

3.     Odhlašování a přihlašování stravy si strávníci provádí prostřednictvím portálu www.strava.cz. Přihlašovací údaje budou zaslány na email uvedený na přihlášce.

     Strávník je povinen se odhlašovat, viz Vnitřní řád ŠJ níže.

Pokud budete mít dotaz ohledně stravování kontaktujte mne na email sj.vrchlickeho@seznam.cz popř. tel. 725 937 453.

Za vedení ŠJ: Marie Fazekašová

Školní jídelna na budově ZŠ Vrchlického 5

Alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.  

Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému  šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Běžné potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a najdete je zde.

 Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Informace o alergenech na vyžádání u výdejního okénka nebo u vedoucí ŠJ.

V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů.

Vyhotovila: Marie Fazekašová

V Ostravě dne 29.8.2016