Projekty

Digitalizujeme školu - prevence digitální propasti

Inovace náš cíl

Cíl projektu:Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V rámci tohoto projektu bude pokračovat pozice asistenta pedagoga, která byla využívána v rámci projektu Šablony III. Dále z tohoto projektu bude realizováno školení pedagogů a výuka bude zpestřena inovativními metodami.

 

ZŠ VRCHLICKÉHO-ZLEPŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v celkové výši způsobilých výdajů 9.703.644,94 Kč. V rámci projektu dojde k vybudování, modernizaci a vybavení chemické laboratoře a dvou oddělení školních družin. Nově bude vybudována venkovní učebna, která bude umístěna na pozemku u budovy Vrchlického 5 v Ostravě – Radvanicích a bude sloužit žákům k výuce přírodovědných předmětů moderní formou s využitím interaktivních technologií. V  rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost a také konektivita na všech budovách školy. 

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy - doučování)

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch
či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků
vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat
na další očekávané znalosti. Program zaostřuje na žáky, kterým je vhodné
dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole. Doučování probíhá na všech budovách naší školy. P „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“,

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP..

Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně 2022

Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ pro školní hřiště na ulici
Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy usnesením č. 09025/RM1822/141, ve výši 80.000,- Kč. Peněžní prostředky jsou určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů.  Hřiště u budovy Vrchlického 401/52 bude pro veřejnost otevřeno od června do září a na hřišti bude působit správce. Hřiště u  odloučeného pracoviště Trnkovecká 55  bude otevřeno pro veřejnost od června do září a na hřišti bude působit správce. Všichni správci hřiště se budou pohybovat na hřišti a dohlížet na klidný průběh sportovních aktivit a na pořádek na hřišti. Bližší informace najde na těchto webových stránkách https://zsvrchlickeho.cz/hriste-otevrene-verejnosti/.

Doučování žáků škol

V tomto školním roce probíhá doučování žáků žáků v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 a s ním související činnosti. Cílem programu je zajistit přednostně doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či  v extrémní případě vypadnutí ze vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně 2021

Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ pro školní hřiště na ulici
Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy usnesením č. 03696/RM1822/56, ve výši 70.000,- Kč. Peněžní prostředky byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů.  Hřiště u budovy Vrchlického 401/52 bylo pro veřejnost otevřeno od 1.6.2021 do 19.9.2021 a na hřišti v tuto dobu působili tři správci. Hřiště u  odloučeného pracoviště Trnkovecká 55  bylo otevřeno pro veřejnost od 1.6.2021 do 18.9.2021, zde působily dva správci. Všichni správci hřiště se pohybovali na hřišti a dohlíželi na klidný průběh sportovních aktivit a na pořádek na hřišti.

Šablony III – základní informace o projektu

Všechny informace k projektu Šablony III. najdete ZDE.

Přírodní zahrada

Název projektu: Učíme se na zahradě

Akceptační číslo: 1190700381

Příjemce podpory: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o dendrofón a expozici dřeva, školu stopování a geoexpozici. Součástí bude také expozice aromatických a léčivých rostlin, alpinum a přístřešek.

Šablony II

Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084

Projekt se zaměřuje na financování asistenta pedagoga, polovičního úvazku školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, financování klubů pro žáky včetně vybavení, financování projektových dnů ve škole a mimo školu.

EU peníze školám

V rámci projektu EU peníze školám vytvářejí pedagogové školy následující digitální učební materiály. 
Jsou k dispozici všem ostatním pedagogům základních škol v ČR a můžete si o ně napsat na e-mail zsvrchlickeho.eupenize@seznam.cz

Sady výukových materiálů lze získat na adrese: zsvrchlickeho.naarova@seznam.cz

Anglický jazyk:

 • Angličtina pro 3. ročník (pro 3. ročník)
 • Angličtina pro 4. ročník (pro 4. ročník)
 • Holidays (pro 3., 5. a 9. ročník)
 • The Best Translator (pro 7., 8. a 9. ročník)

Český jazyk:

 • Znělé a neznělé souhlásky (pro 2. a 3. ročník)
 • Věta aneb co o ní ještě nevíme (pro 2. ročník)
 • Slabiky a slova (pro 1. ročník)
 • Vyjmenovaná slova (pro 3. ročník)

Matematika:

 • Geometrie v rovině a v prostoru (pro 3. a 4. ročník)
 • Geometrie v rovině a v prostoru (pro 6., 8 a 9. ročník)
 • Násobení a dělení pro 2. a 3. ročník (pro 2. a 3. ročník)
 • Funkce, závislosti a data (pro 8. a 9. ročník)

Chemie:

 • Chemie ve službách člověka (pro 9. ročník)
 • Sloučeniny anorganické chemie (pro 8. ročník)

Zeměpis:

 • Česká republika (pro 8. ročník)
 • Geografie světadílů (pro 7. a 8. ročník)

Přírodopis:

 • Vyšší rostliny (pro 7. ročník)

Přírodověda:

 • Lidské tělo (pro 5. ročník)

Vlastivěda:

 • Nejstarší české dějiny (pro 4. ročník)
 • Domov, obec, kraj, ČR (pro 4. ročník)
 • 19. století (pro 5. ročník)

Prvouka:

 • Čtyři roční období (pro 1. a 2. ročník)
 • Bezpečné chování (pro 3. ročník)
 • Obec, kde žiji, krajina kolem nás (pro 3. ročník)

Informatika:

 • Základy práce s počítačem (pro 4. ročník)
 • Hardware, tabulkový a prezentační software (pro 7. ročník)

Počítačová grafika:

 • Počítačová grafika (pro 8. ročník)

Dějepis:

 • Dějiny 20. století (pro 9. ročník)
 • Starověké civilizace (pro 6. ročník)
 • Dějiny starověkého Řecka (pro 6. ročník

Zde ještě sady výukových materiálů, které vytvořila ZŠ Trnkovecká 55 nyní naše odloučené pracoviště.

Anglický jazyk:

 • Angličtina pro 3. ročník (pro 3. ročník)
 • Angličtina pro druhý stupeň ZŠ (pro 6. – 9. ročník)

Český jazyk:

 • Vyjmenovaná slova, vyjmenovaná slova – slovesa, pravopis vyjmenovaných slov (pro 4. ročník)
 • Číslovky, tvarosloví, slovní druhy ohebné, příslovce, předložky, slovní druhy neohebné  (pro 7. ročník)
 • Podstatná jména, tvary podstatných jmen, přídavná jména, tvoření přídavných jmen, druhy přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, zájmena, tvary zájmen, druhy zájmen  (pro 6. ročník)
 • Tvoření slov, význam slov, slova přejatá, slovní zásoba, slova příbuzná, zkratky, stavba slova, synonyma, skloňování přejatých slov, (pro 8. a 9. ročník)

Matematika:

 • Úhel, zlomek, Pythagorova věta, konstrukce trojúhelníka, procenta, operace s celými čísly, poměr, zobrazení na číselné ose, desetinné číslo, geometrický tvar, těleso (pro 6. a7.ročník)
 • Trojúhelník – rozdělení, úhly, výška, těžnice, střední příčka, kružnice opsaná, kružnice vepsaná, lichoběžník – vlastnosti a druhy, rovinné obrazce – jejich obvod a obsah, úhel a jeho dvojice, znaky dělitelnosti, společný násobek, společný dělitel, číselné soustavy- dekadická, dvojková (pro 9. ročník)

Informatika:

 • MS Word, karta vložení, zarovnání textu, řazení textu, rozložení stránky, písmo, barva, software, hardware, počítač, odrážky, číslování (pro 6. a 7. ročník)

Přírodopis:

 • Řasy, mechorosty, výtrusné rostliny, houby, lišejníky, buňka, prvoci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci, pavouci, korýši, včela, hmyz, brouci  (pro 6. ročník)     
 • Kořen, stonek, list, květ, plod, ryby, obojživelníci, plazy, ptáci, savci, hlodavci, primáti, sudokopytníci (pro 7. ročník)
 • Člověk, stavba těla, kostra, zrak, sluch, první pomoc, soustava: svalová, cévní, dýchací, trávicí, vylučovací, kožní, nervová, DNA, chromozom (pro 8. ročník)

Prvouka:

 • Roční období, škola, ovoce, zelenina, zvířata, rostliny, rodina, život, tradice, svátky (pro 1. ročník)
 • Smysly, krajina, pověsti, orgány, vlast, kostra, čas, hmotnost, objem, houby, neživá příroda, rostliny, zvířata, savci, ptáci, ryby, hmyz, obojživelníci  (pro 3. ročník)

Zeměpis:

 • Mapa, globus, atmosféra, litosféra, oceánie, savana, poušť, step, poledník, rovnoběžka, podnebí, počasí (pro 6. ročník)

Fyzika:

 • Látka, těleso, atom, molekula, délka, hmotnost, čas, objem, rychlost, teplota, síla, skládání sil, skupenství látek, meteorologie, magnet  (pro 6. a 7. ročník)
 • Práce, výkon, energie, model atomu, jaderná energie, vesmír, Slunce, planety, Ohmův zákon, kometa, galaxie   (pro 8. a 9. ročník)

Hudební výchova:

 • Hudební nástroje, lidová hudba, píseň, noty, stupnice, hudební formy, lidský hlas, dynamická znaménka, koleda, fuga, koncert, Mozart (pro 6. a 7. ročník)
 • Hudební nástroje, vývoj hudby, baroko, gotika, renesance, jazz, swing, pantomima, balet, muzikál, stupnice, Ježek, Voskovec, Werich (pro 8. a 9. ročník)

Podpora digitální výuky 20/0442

Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu SMO ve výši 80.000,- Kč na podporu digitální výuky byly použity  na zakoupení výukových programů, které se využívají  při on-line výuce. Díky těmto programům byla výuka zajímavější, názornější a umožnila žákům, pracovat individuálně a vracet se k opakování a procvičování učiva i mimo on-line hodiny. 

Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně 2020

Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ pro školní hřiště na ulici
Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy usnesením č. 03696/RM1822/56 ze dne 28. 04.2020, ve výši 72.000,- Kč. Peněžní prostředky byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů.  Hřiště u budovy Vrchlickoého 401/52 bylo pro veřejnost otevřeno od 9.6.2020 do 13.9.2020 a na hřišti v tuto dobu působili dva správci. Hřiště u  odloučeného pracoviště Trnkovecká 55  bylo otevřeno pro veřejnost od 9.6.2020 do 11.9.2020 a pak ještě 10. a 11.10.2020, zde taktéž působily dva správci. Všichni správci hřiště se pohybovali na hřišti a dohlíželi na klidný průběh sportovních aktivit a na pořádek na hřišti.

 

Účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 19/0918

Cizojazyčná knihovna – doplnili jsme knižní fond o anglické a německé knihy. Dále jsme zakoupili vybavení čtenářských koutků – sedací pytle, pohovky a skříňky na knihy. Školní cizojazyčná knihovna je zpřístupněna všem žákům i pedagogům na čtyřech budovách školy. Žáci i pedagogové mají možnost si vypůjčit publikace v anglickém a německém jazyce. Zájem o půjčování knih je velký, žáci i pedagogové si knihy půjčují nejen pro volný čas, ale také do výuky. Nově zakoupené knihy jsou velmi vítány. I přes koronavirovou pandemii si žáci i pedagogové knihy stále půjčovali.
Čteme pro radost – zakoupili jsme další knihy pro žáky 1. stupně, které byly umístěny do školní družiny, aktivita z časových důvodu – pandemie koronaviru byla realizována pouze na odl. pracovišti Bartovická 59. Žáci školní družiny se zábavnou formou zdokonalují ve čtení a naučí se rozbor díla (hlavní postavy, stručný obsah atd.), spolupracují ve skupinách. Vyrábí si výtvarné předměty spojené s tématikou přečtených příběhů, tím si rozvíjejí fantazii a zdokonalují drobnou motoriku. Aktivita je oblíbená a velice žáky baví.
Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne – zahrnuje dvě aktivity:
1. Vrchličácký labyrintík: žáci 4. – 6. ročníku soutěžili v tříčlenných družstvech. Úkoly byla vědomostní (poznávání písníček, otázky z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy atd.) a motorické (přemísťování kuliček do otvoru pomoci koordinace pohybu atd.). Vzhledem k pandemii koronaviru tato aktivita proběhla bez diváků.                
2. Vrchličácké zábavné odpoledne: žáci 1. – 2. ročníku soutěží v různých aktivitách – vědomostní, motorické atd., mají kostýmy, ke kterým si vyrobil krásné škrabošky a různé doplňky a ty nejhezčí a nejzajímavější byly odměněny. Z důvodu koronavirové pandemie tato aktivita proběhla v homogenních skupinách v rámci školní družiny.
Fantazie ze stavebnic: tato aktivita navazuje na aktivitu předešlých let a byla rozšířena do všech budov školy. Soutěže se zúčastnili žáci prvního stupně, kteří nejdříve soutěžili v rámci třídy a pak se ti nejlepší utkali mezi sebou. Škola zakoupila z financí dotace stavebnice LEGO, které pak zůstaly v družinách k dispozici všem dětem a je možné si je zapůjčit i do výuky v rámci pracovních činností. Žáci si zlepšili svou drobnou motoriku a rozvíjeli svou fantazii.
V rámci aktivity Sportovní dny byl florbalový turnaj pro chlapce 6. – 9. ročníku, další aktivitu jsme z časových důvodu – pandemie koronaviru nerealizovali. Škola zakoupila potřebné sportovní pomůcky a odměny vítězům.

Aktivity navazují na akce z předešlých let 2017, 2018 a 2019.

 

Účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 18/0852

Cizojazyčná knihovna – doplnili jsme knižní fondu o anglické knihy a rozšířili o knihy v německém jazyce. Dále jsme zakoupili vybavení čtenářských koutků – sedací pytle. Školní cizojazyčná knihovna je zpřístupněna všem žákům i pedagogům na čtyřech budovách školy. Žáci i pedagogové mají možnost si vypůjčit publikace v anglickém a německém jazyce. Zájem o půjčování knih je velký, žáci i pedagogové si knihy půjčují nejen pro volný čas, ale také do výuky. Nově zakoupené knihy jsou velmi vítány. Číst anglickou či německou knížku v originále je totiž u našich žáků – in.
Čteme pro radost – zakoupili jsme další knihy pro žáky 1. a 2 stupně do školního klubu a školních družin, aktivita navazuje na aktivity z předešlých let 2017 a 2018. Žáci školního klubu a školní družiny se zábavnou formou zdokonalují ve čtení a naučí se rozbor díla (hlavní postavy, stručný obsah atd.), spolupracují ve skupinách, vyrábí si záložky, lampiony a výtvarné předměty s tématikou přečtených příběhů, čímž si rozvíjejí fantazii a zdokonalují drobnou motoriku. Aktivita proběhla jako noční čtení ve školních družinách a školním klubu.
Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne – zahrnuje tři aktivity:

1. Vrchličácký labyrintík: žáci 4. – 6. ročníku soutěžili v tříčlenných družstvech. Úkoly byla vědomostní (poznávání písníček, otázky z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy atd.), motorické (přemísťování kuliček do otvoru pomoci koordinace pohybu atd.) a sportovní.        2. Vrchličácký Halloween: žáci 1. – 4. ročníku soutěží v různých aktivitách – vědomostní, sportovní atd., mají kostýmy s danou tématikou a ty nejhezčí byly odměněny.

3. Amosovo dopoledne: žáci 7. – 9. ročníku soutěží v různách aktivitách zaměřených na předměty vyučované ve škole formou her, kvízů a hudebních aktivit.
Fantazie ze stavebnic: tato aktivita navazuje na aktivitu loňského roku a byla rozšířena do všech budov školy. Soutěž probíhala ve školních družinách a účastnili se ji žáci prvního stupně. Škola zakoupila z financí dotace stavebnice LEGO, které pak zůstaly v družinách k dispozici všem dětem. Žáci si zlepšili svou drobnou motoriku a rozvíjeli svou fantazii. Sportovní dny zahrnovali dvě aktivity 1. Ping pong – navazuje na aktivitu z roku 2018 a byla pro žáky 5. – 9. ročníku. Opět soutěžili nejen ve hře ping pong, ale i v aktivitách – ovládání pálky a míčku (slalom s míčkem na pálce, driblink s míčkem na pálce atd.). 2. Florbal a vybíjená, jak je umíme. Chlapci 5.- 9. ročníku soutěžili ve florbale a dívky ve vybíjené. Škola pro tyto akce zakoupila potřebné sportovní pomůcky a odměny vítězům.

Šablony II

V období od 1.2.2019 do 31.1.20221 budou na naší škole probíhat aktivity financované z projektu „Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084“

 

Ve školním roce 2019/2020 na škole fungovalo:

4x Čtenářský klub

3x Klub zábavné logiky a deskových her

2x Klub komunikace v cizím jazyce


V druhém pololetí školního roku 2018/2019 na škole fungovalo 6 klubu:

3 x Čtenářský klub

1x Klub zábavné logiky a deskových her

2x Klub komunikace v cizím jazyce

Tyto kluby probíhaly vždy 1x týdně. Žáci navštěvovali knihovnu, byly zakoupeny anglické knihy, deskové hry a knihy pro děti a žáky.

  Dále po celou dobu druhého pololetí pracoval na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 školní asistent, který pomáhla znevýhodněným dětem – doučování, příprava na výuku atd.

V závěru školního roku 2018/2019 žáci odloučeného pracoviště Bartovická absolvovali  dva Projektové  dny: Poznáváme zvířata a Evoluce hudby. Źáci prvního a druhého stupně z budov Havláskové a Vrchlického v rámci Projektových dnů navštívili Planetárium Ostrava.

 

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 a 2020

Financování dopravy na plavecký výcvik v druhém pololetí školního roku 2018/2019 a 209/2020 z MŠMT bylo velmi přínosné, žáci strávili přepravou méně času než při běžné dopravě hromadným prostředky, kde by museli přestupovat. V době zimních měsíců se také snížila nemocnost dětí, protože autobus je dopravil přímo od školy do místa, kde probíhala výuka plavání. Dopravu na plavecký výcvik si také pochvalovali rodiče.

Účelová dotace z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 2018

V roce 2018 jsme obdrželi účelovou dotace z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na:

1. Soutěživé sportovní dopoledne – Den dětí ve výši 8.000,- Kč

tuto dotace jsme použili 1.6.2018 na děti, kdy si pedagogové školypro děti připravili dopoledne plné sportovních soutěží, které probíhaly na všech pracovištích školy. Děti na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 spolu s dětmi z mateřské školky absolvovaly cestu kolem světe a u každého stanoviště složily vlajku a mapu dané země a pak soutěžili ve sportovní disciplíně. V Anglii to byl slalom s deštníkem, v Austrálii skok v pytli, v Číně přenášeli pomocí hůlek křupky a spoustu dalších.

Na budově Vrchlického a Havláskové chodily třídy po stanovištích a plnili sportovní disciplíny – hráli ping pong, přenášeli pomocí kolíčků papír, jako ptáčci, lovily rybičky, procházeli opičí dráhu atd.

Na odloučeném pracovišti Bartovická soutěžili žáci jednotlivě ve skoku v pytli, slalomu s míčem, házeli na cíl apod.

Děti dostaly míče, skákací pytle a další sportovní potřeby k výuce a hlavně sladkou odměnu. Zakoupeno díky této účelové dotaci městského obvodu.

2. Odpolední dílničky pro děti a rodiče ve výši 10.000,- Kč

Tuto akci jsme uskutečnili 19. 10. 2018. Paní vychovatelka Šárka Ševčíková a paní učitelka Mgr. Nikol Ševčíková  si pro rodiče s dětmi připravili večerní tvořivou dílničku, která se uskutečnila na naší škole díky  této účelové dotaci. Rodiče s dětmi si zde mohli vyzkoušet malování na textil různými technikami, jako například práci se šablonami, razítky, foukacími fixy, tupování a vlastní malování. Rodiče i děti ukázali svou kreativitu a vytvořili si nádherné potisky na tašky a trička. Jejich výtvory byly natolik zdařilé, že by nikdo neřekl, že s touto technikou pracují poprvé. Nadále si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou, ze které lze vyrobit výrobky do domu i na zahradu. Maminky, tatínkové a jejich ratolesti vyráběli svícny ve tvaru koule. Práce jim šla pěkně od ruky, a tak jim ke svícnům přibyly květináče, misky a mnohé další výrobky podle vlastní fantazie. Rodiče odcházeli spokojeni a my doufáme, že tuto akci budeme moci znovu zopakovat a setkat se tak s rodiči a dětmi, kteří rádi tvoří. Některé maminky si chodí své výrobky dodělávat ještě nyní vždy v pondělky v rámci odpolední dílny pro rodiče, které vede vychovatelka školního klubu.

 

Účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 17/1114

V roce 2015, 2016 a 2017 se nám díky grantu SMO podařilo realizovat projekt „Anglická knihovna“: Nejdříve jsme rozšířili činnost školní anglické knihovny na další dvě odloučená pracoviště naší školy na budovu na ulici Bartovické a Trnkovecké v dalším roce jsme zakoupili nové anglické knížky: fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci – a převážně teenageři – rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke „koukání“. Další rok jsme opět zakoupili knihy a komiksy do všech knihoven. V roce 2017 jsme díky grantu nastartovali také aktivitu vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti a to aktivitou Čteme s Andersenem a letos jsme pokračovali aktivitou Čteme pro radost. Byly zakoupený knihy pro děti, které jsme si četli a následně si děti vyráběly záložky a své první knihy.

Letos jsme získali účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 17/1114, ve výši 80.000,- Kč. Tento příspěvek byl rozdělen na financování tří aktivit: Anglická knihovna – doplnění knižního fondu a vybavení, Čteme pro radost, Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne, Objevujeme ping – pong a Fantazie ze stavebnic. Nakoupili jsme anglické knihy, odměny pro soutěžící děti, sportovní vybavení do tělocvičny a stavebnice LEGO.

Účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 16/1190

V roce 2015 a 2016 se nám díky grantu SMO podařilo realizovat projekt „Anglická knihovna“: Nejdříve jsme rozšířili činnost školní anglické knihovny na další dvě odloučená pracoviště naší školy na budovu na ulici Bartovické a Trnkovecké v dalším roce jsme zakoupili nové anglické knížky: fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci – a převážně teenageři – rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke „koukání“.

Letos jsme získali účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 16/1190, ve výši 40.000,- Kč. Tento příspěvek byl rozdělen na financování tří aktivit: Anglická knihovna – doplnění knižního fondu, Čtení s Andersenem a Slavíme 90. let školy.

Anglická knihovna – doplnili jsme knižní fond na všech pracovištích. Školní anglická knihovna je zpřístupněna žákům i pedagogům na čtyřech budovách Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp.org. a to jmenovitě: na hlavní budově na Vrchlického ulici, kde máme v jazykové učebně umístěn hlavní knižní fond s videotékou. Na odloučeném pracovišti – budova Havláskova, kde najdeme opět v jazykové učebně knihy a časopisy pro mladší žáky, a dále je zpřístupněna knihovnička žákům ve vestibulu školy na odloučeném pracovišti Trnkovecká a čtenářský kout pro žáky prvního stupně na odloučeném pracovišti Bartovická.
Výměna knih mezi budovami probíhá řízeně dvakrát ročně, s postřehy a žádostmi pověřených učitelů, většinou vyučujících anglického jazyka. Mají přehled o tom, co žáky zaujalo, co je zajímá a líbí se jim číst, popřípadě která kniha byla vypůjčena nejčastěji.  Úspěšně se nám daří půjčovat také anglické časopisy Gate a RR.

Nově nakoupené knihy jsou žáky vždy vítány. Zvyšuje se jejich kvalita a atraktivita. K novým přírůstkům knižního fondu patří knihy pro nejmenší čtenáře – Peppa Pig, dvojjazyčné pohádky apod., oblíbené knihy ve formě komiksu a knihy naučné pro starší žáky, či anglická verze Poseroutky. Klasická anglická a americká literatura a plné verze nezjednodušených textů jsou určeny především budoucím studentům. Máme zájem o pořízení odborných encyklopedií pro doplnění výuky i v jiných předmětech, ty jsou však už dosti finančně náročné.
Školní anglická knihovna je určena všem žákům školy, na nižším stupni začínáme s četbou většinou ve třetím ročníku, ale už i druháci si u nás pro knihy chodí. S nástupem na 2. stupeň ZŠ nabízíme pak žákům další zajímavé tituly a aktivní čtenáři se mezi nimi v každé třídě vždy najdou. Číst anglickou knížku v originále je totiž u našich žáků – in.

Slavíme 90. let školy – akce, která se konala u příležitosti oslav 90. výročí založení školy na ulici Vrchlického. Dne 16. 6. 2017 proběhla slavnostní akademie, kde vystoupili žáci školy na podiu financovaném z tohoto příspěvku. Dále jsme z tohoto příspěvku pronajali autobus, který jezdil po Radvanicích a Bartovicích s občany, bývalými pedagogy a žáky a seznamoval je s historickými místy obvodu a hlavně s budovami, ve kterých se škola nacházela před výstavbou budovy školy na ulici Vrchlického a také ukázala budovy, kde se škola nachází nyní. Všem účastníkům akce byl předán Almanach, který byl taktéž financován z tohoto příspěvku. Akce zaznamenala velký úspěch mezi veřejností, zúčastnilo se jí cca 1200 občanů obce, absolventů a bývalých pedagogů školy.

Čtení s Andersenem – cílem bylo zdokonalit čtenářskou gramotnost žáků a seznámit je s pohádkami H. CH. Andersena. Akce proběhla 19. 10. a 20. 10. 2017 – šlo o tzv. noční čtení, kdy jsme si v odpoledních a večerních hodinách četli pohádky a vyráběli knihy, záložky a kreslili obrázky, večer před spaním ve škole pak pohádky četli pedagogové a další den jsme pokračovali v rámci hodin českého jazyka ve čtení pohádek a následně ve výrobě záložek. Z příspěvku byly zakoupeny knihy s pohádkami H. CH. Andersena a výtvarné potřeby, které sloužili k výrobě záložek, knih a obrázků s tématikou přečtených pohádek. Projekt byl úspěšný, žákům se moc líbil a škola by chtěla v podobném duchu pokračovat i v příštích letech. Pohádky od H. Ch. Andersena byly předány do školní družiny, kde si je děti čtou odpoledne a dále si je budou půjčovat pedagogové do hodin českého jazyka a žáci si je budou v těchto hodinách číst.

Sportujeme s městským obvodem solečně, radostně a bezpečně

Neinvestiční účelová dotace SMO 03581/RM1418/54 na realizaci projektu „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ pro školní hřiště na ulici Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy, ve výši 120.000,- Kč, v tomto členění: ZŠ Vrchlického: 60.000,-Kč a odloučené pracoviště Trnkovecká 55: 60.000,-Kč, byla určena a použita na úhradu nákladů provozu školního hřiště na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice, školního hřiště odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, na proplacení dohody o provedené práce pro správce hřišť a na doplnění sportovních potřeb. Na náš účet byla poukázána částka 110.000,-Kč, schválená Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice svým usnesením č. 719/37/16 ze dne 4. května 2016 a č. 771/40/16 ze dne 15. června 2016 v členění 60.000, Kč ZŠ Vrchlického a 50.000,-Kč odloučené pracoviště Trnkovecká 55. Peněžní prostředky byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů. Na hřišti Vrchlického působili jako správci hřiště slečna Lucie Linhartová, pan Zdeněk Jedlička a pan Dominik Jedlička. Na hřišti odloučeného pracoviště působily jako správci hřiště paní Monika Suchá a Helena Šedivá.

Občané i návštěvníci obce jsou o této neinvestiční účelové dotaci poskytnuté Magistrátem města Ostravy informováni formou vývěsek v prostoru hřiště, RaB novinách, webových stránkách školy a ve školním časopise Listy Vrchličáku. Za tuto dotaci velmi upřímně děkujeme.

 

ZŠ Vrchlického, vedení školy

Anglická knihovna - 2016 - zhodnocení projektu

V roce 2016 se nám díky podpoře SMO 15/0263, výše dotace 40.000,-Kč, na realizaci projektu „Rozšíření anglické knihovny na odloučená pracoviště“, podařilo rozšířit činnost Školní anglické knihovny také na další dvě odloučená pracoviště naší školy.

Přímo pro odloučené pracoviště v Bartovicích jsme pořídili DVD a další vizuální materiály týkající se ročních období, jednotlivých měsíců v roce, aktuálního počasí apod. Žáci pak mají angličtinu dennodenně na očích a mohou se, spolu se svými učiteli, interaktivně podílet na tvorbě knihy o počasí v průběhu školního roku. Mimoto jsme zde zařídili „Anglický čtenářský koutek“, který má pod patronací Mgr. Radmila Sulková. Prozatím jsou k dispozici dva ročníky časopisu Gate pro starší žáky, a sada dvaceti pěti knih ke společnému pročítání. Půjčování knih žákům necháváme zcela v kompetenci paní učitelky. Máme v plánu sadu knížek nejméně dvakrát do roka obměňovat, z pestrého fondu naší „hlavní“ Školní anglické knihovny.

Na odloučené pracoviště Trnkovecká jsme na knížky pořídili uzavíratelnou knihovničku. Žáci zde mají k dispozici padesát anglických knih různého stupně obtížnosti, dva kompletní ročníky časopisu Gate a kapesní česko-anglické slovníky. Patronkou této malé „Anglické knihovničky“ se stala Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D. Může tak knihy žákům nejen půjčovat k samostatné četbě, ale také využít při výuce Anglického jazyka přímo ve škole. Zde se budeme také snažit knížky nejméně dvakrát za rok obměňovat z pestrého fondu naší „hlavní“ Školní anglické knihovny. Věřím, že díky nadšení obou patronek – „Anglického čtenářského koutku“ i „Anglické knihovničky“, získáme pro cizojazyčnou četbu mnoho nových čtenářů.

„Hlavní“ Školní anglická knihovna funguje na stejném principu jako v předchozích letech. Část určená pro mladší žáky je umístěna v jazykové učebně v budově Havláskova 1. Ve školním roce 2015/2016 bylo přihlášeno 32 čtenářů a počet výpůjček dosáhl čísla 225. Větší knižní fond, který je určen pro starší žáky a pedagogy, máme umístěn v jazykové učebně v budově Vrchlického. Zde si knihy rádo půjčovalo 43 studentů a proběhlo 443 výpůjček. V konečném součtu bylo zapůjčeno 668 knih.

Také letos se nám díky grantu SMO 15/0263, výše dotace 40.000,-Kč, podařilo zakoupit nové anglické knížky. Jsme rádi, že se nám podařilo knižní fond obohatit o fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci – a převážně teenageři – rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke koukání. Rozšířili jsme náš knižní fond i o knihy interaktivní, s anglickou abecedou, knihy logické a matematické. Vybraní aktivní čtenáři z druhého stupně se nákupu nových knížek také sami zúčastnili.

Největším činem však bylo rozšíření působnosti Školní anglické knihovny na naše další dvě odloučená pracoviště. Mohu konstatovat, že se nám podařilo oslovit a zaujmout žáky, kteří by jinak měli k anglicky psané knize cestu nesnadnou. Nabídli jsme jim prostor k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti, alternativu k výuce cizího jazyka a nový způsob trávení volného času. Věříme, že i pro další žáky bude „Anglický čtenářský koutek“, „Anglická knihovnička“ i „Školní anglická knihovna“ lákadlem i do příštích let.

Anglická knihovna - dotace MMO 2014

Také letos – rok 2014 – byla z grantu doplněna další část Školní anglické knihovny a pořídili jsme „učitelský“ tablet, který nám umožňuje pročítat e-knihy, které mají zdarma v nabídce Skotské knihovny, jichž je paní učitelka Matalová členem. Školní anglická knihovna je na škole v provozu již od roku 2011, kdy jsme poprvé získali finance na Odpolední angličtinu. Zakoupili jsme základní vybavení a knihy pohádek s poslechem CD, které jsou žáky stále oblíbeny. V roce 2012 se nám podařilo obohatit knihovnu o další tituly, které si tentokrát byli žáci sami vybrat v knihkupectví. Také jsme pořídili prosklenou skříň do učebny na „Malé škole“. Knihovní fond byl v tomto roce rozšířen o starší darované knihy v jazyce anglickém. Následující rok, tedy 2013, byla knihovna rozdělena do dvou částí, pro mladší a starší žáky. Knihy vhodné pro ty starší jsme přemístili na „Velkou školu“ a to do učebny jazyků.

Půjčování knih je umožněno všem žákům školy, učitelům a zaměstnancům, ale také bývalým žákům a rodičům našich žáků.

Ve školním roce 2013/2014 bylo do Školní anglické knihovny na „Malé škole“ přihlášeno 34 žáků, ale počet se stále zvyšuje – např.: letošní třeťáčci. Proběhlo zde 326 výpůjček, což činí skoro deset knih na jednoho žáka.

Ve školním roce 2013/2014 bylo do Školní anglické knihovny na „Velké škole“ přihlášeno 28 žáků, jejichž počet se také zvyšuje – např.: děti z Bartovic a noví žáci druhého stupně. Proběhlo zde 312 výpůjček, což činí více než 10 knih na jednoho žáka.

Máme z aktivních čtenářů upřímnou radost a snažíme se podporovat i ostatní studenty, například společnou četbou v rámci výuky. To nám je umožněno díky čtyřem sadám stejných knih po 10 kusech a vzorovou učitelskou knihou s CD. Dále máme v knihovním fondu již jeden kompletní ročník anglického časopisu pro žáky 2. stupně Gate a letos odebíráme ročník další. Časopis je žáky velmi oblíben.

Podařilo se nakoupit další tituly zjednodušené i dvojjazyčné četby. Mohli jsme pořídit nové knihy s poslechovým CD, video DVD či interaktivním DVD, které jsou žáky velmi vyhledávány.

V dalším období mám v úmyslu pokračovat v tradičním půjčování knih. Chci rozšířit knihovní fond o nové tituly. Mám záměr navázat aktivní spolupráci s alespoň jednou Britskou knihovnou, což by nám umožnilo zdarma si půjčovat e-knihy. Chci také pořídit DVD v angličtině a s titulky pro lepší porozumění. Cíle to jsou nemalé, ale s Vaší laskavou pomocí a podporou se mi jich jistě podaří dosáhnout.

Anglická knihovna - dotace MMO 2012

 

Letos byla z grantu doplněna část Školní anglické knihovny knihami určenými převážně pro mladší žáky. Dále jsme do knihovny přidali starší darované knihy v angličtině.

Do června 2012 bylo přihlášeno a aktivně si knihy půjčovalo 18 žáků, proběhlo celkem 73 výpůjček, což při stavu 45 knih + 2 sady po deseti kusech činí průměrně 4,06 knih na žáka a každá kniha byla statisticky zapůjčena 1,62 krát.
Do prosince 2012 bylo přihlášeno a aktivně si knihy půjčovalo 39 žáků, proběhlo celkem 168 výpůjček, což při stavu 100 knih + 3 sady po deseti kusech činí průměrně 4,30 knih na žáka a každá kniha byla statisticky zapůjčena 1,68 krát.

Sady knih byly využity ve výuce Anglického jazyka na škole v přírodě, a před prázdninami. Dále chci také s nejnovější sadou knih pracovat v době předvánoční.

Zájem žáků o četbu v jazyce anglickém je i nadále podporován všemi vyučujícími anglického jazyka. Mimo dětí naší školy si knihy půjčují také někteří učitelé, bývalí žáci a rodiče žáků.
V knihovně jsou momentálně k dispozici tři knihy zrcadlového textu česky/anglicky, tři sady knih + 1 kniha učitelská s CD nahrávkou starter-level1-level2, zjednodušená četba DOMINOES a Bookworms všech úrovní obtížnosti, pohádky z řady PrimaryClassicReaders, knihy přírodovědně zaměřené z řady I wonderWhy?, Read and Discover, Footprintreaderslibrary.

V dalším období mám v úmyslu pokračovat v předešlém aktivním půjčování knih žákům, bývalým žákům, učitelům školy i rodičům. Chci rozšířit svou práci se zjednodušenou četbou v rámci výuky Angličtiny. Mám záměr zavést elektronický katalog knih (patrně v databázi Access) pro zjednodušený přehled o výpůjčkách. Chci také prostřednictvím školní, tříkolové soutěže „o nejlepšího angličtináře“ podpořit zájem o četbu u všech žáků na škole. Cíle to jsou nemalé, ale s Vaší laskavou pomocí a podporou se mi jich jistě podaří dosáhnout.

Odpolední angličtina - dotace MMO 2011

 Kroužek „Odpolední angličtina“ vznikl na základě získání účelové dotace Magistrátu města Ostravy, a jako forma odpoledního procvičování angličtiny. Celkem se do činnosti postupně zapojilo 13 žáků z 5. -9. ročníku a jeden žák ze druhé třídy. Náplní kroužku bylo čtení knih v originále, vybavení a sestavení školní anglické knihovny, podpoření zájmu žáků školy o anglický jazyk. Proběhlo celkem 10 lekcí, v nichž jsme se společně seznámili se třemi anglickými pohádkami, poslechem, četbou i doplňkovými aktivitami. Pracovali jsme se slovníky i karetními hrami. V šesté lekci jsme byli nakupovat knihy do školní knihovny, žáci byli nadšeni. Od této lekce si mohli žáci kroužku půjčovat knihy k četbě domů, což se setkalo s velkým zájmem. Knihy jsem dále využívala ve výuce jazyka na 2. st ZŠ.

V příštím roce zamýšlíme v kroužku Odpolední angličtiny pokračovat, máme také zájem o další nákup knih do školní anglické knihovny, pokud se nám podaří na toto obstarat dostatek financí.

Tato účelová dotace Statutárního města Ostravy byla prezentována v informačním měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice „RaB novinách“ a dále na webových stránkách školy.