Archiv akcí

Remobil

Na myšlenku udělat něco pro životní prostředí jsme přišli v hodině přírodovědy. Povídali jsme si o nedostatku vody a suchu,o problému s plasty a odpadu vůbec. KAM S NÍM?? – to víme,máme barevné kontejnery, ale najednou tady byla chuť posunout TO dál.
Koukli jsme na internet a našli REMOBIL.
Myšlenka sběru starých nefunkčních mobilů, které se repasují a předávají dál k užitku, děti nadchla. Musím říci,že především žáci V.A,  kteří stáli u zrodu tohoto projektu, byli velmi aktivní a zodpovědní za celou akci ve škole. Všechny přístroje vždy pečlivě prohlédli,zda nemají SIM kartu, ochotně vysvětlovali ostatním, co všechno mohou ještě přinést do boxu a byli tzv. stále po ruce. Sběrný box jsme poslali asi po měsíci naplněný a rozhodně máme v plánu akci zopakovat.

O výsledcích soutěže REMOBIL vás budeme informovat na www.remobil.cz/soutez.html.

130. výročí založení bartovické školy

Oslava 130. výročí založení bartovické školy proběhla dne 10. 6. 2016. 130. výročí založení bartovické školy, které v tomto roce slavíme, nám umožňuje ohlédnout se do let minulých. Naši předkové svým rozhodnutím postavit školu pomohli budovat základy vzdělanosti a školství v obci Bartovice.

Obec Bartovice byla v dřívějších dobách „přiškolena“ k Šenovu. Místní školu „U kostela“ navštěvovalo od roku 1880 průměrně 230 dětí z Bartovic. V roce 1884 však školní inspekce zjistila, že škola je přeplněna a vydala rozhodnutí k postavení dvojtřídní školy v Bartovicích. Aresinovi, tehdejší majitelé panství darovali obci pozemek a 25. Září 1885 položil starosta obce Jan Tomis základní kámen nové školy.

Práce pokračovaly tak rychle, že do zimy byla budova pod střechou. Celkové náklady na stavbu činily 12 000 zlatých vídeňské měny. 1. listopadu 1886 byla škola otevřena a 10. listopadu, ve středu, za krásného počasí, vysvěcena.  

15. listopadu 1886 bylo v bartovické škole zahájeno vyučování.

Ve školním roce 1895/1896 byla škola rozšířena na školu trojtřídní a po přistavení dvou tříd na východní straně v roce 1902/1903 byla reorganizována na školu pětitřídní.

Ve školním roce 1910/1911 bylo zrušeno dvojjazyčné vyučování. Všechny předměty se učily česky, němčina byla jako povinný předmět zavedena od 1. třídy.

Počátkem roku 1913 školu navštěvovalo 405 žáků. Proto zemská rada nařídila obecnímu představenstvu, aby co nejdříve zřídilo další učebnu pro šestou třídu. Následné události I. světové války však tomu zabránily a výuka v celé naší zemi utržila válečnými strastmi značné šrámy.

Zákonem z roku 1919 bylo ustanoveno, že v každé politické obci musí být na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva, zřízena veřejná obecní knihovna. Roku 1920 byla z podnětu správce školy zřízena knihovna v budově školy. Knihy darovaly vzdělávací spolky. Prvním knihovníkem byl ustanoven učitel Albín Havlásek.

Jelikož počet dětí v bartovické škole v letech dvacátých neustále stoupal, schválilo komisionální řízení 5. března 1930 návrh místní školní rady na přístavbu severozápadního traktu. Se stavbou se začalo 1. července 1930 a kolaudace proběhla již 19. září.  

Ve škole bylo zapsáno 371 žáků a tak se ve školním roce 1931/1932 vyučovalo v deseti třídách. 4. srpna 1932 byla škola reorganizována výnosem Zemské školní rady – s platností od školního roku 1932/1933 na školu šestitřídní.  

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se 14. března 1939 objevily v obci motorizované jednotky německého vojska. V červenci a srpnu se německé vojsko ubytovalo ve škole a 1. září 1939 Němci okupovali Polsko.

O vánočních prázdninách 1939 bylo zavedeno do všech tříd elektrické osvětlení, o letních prázdninách 1941 byla postavena nová hospodářská budova a do školy byl zaveden vodovod.

V pátek 30. června 1944 se nad obcí v několika vlnách objevila první nepřátelská letadla, po kterých začala německá protiletadlová děla střílet. Úlomky střel dopadly i do okolí školy. Jedna střepina vážící devět kilogramů dopadla před hlavní vchod. V dalším školním roce bylo vyučování velmi často rušeno leteckými poplachy a do školní budovy se nastěhovali němečtí vojáci.

Když 2. května 1945 začal v brzkých ranních hodinách boj o Bartovice, byla škola ostřelována děly. Osm granátů budovu zasáhlo ze západní strany a zbořilo tak severozápadní stěnu v prvním poschodí a přízemí. Zařízení tříd bylo zcela zničeno, ale Bartovice se konečně staly svobodnou obcí.

S řádnou výukou se započalo ihned po osvobození, ale pobořené dvě třídy byly provozuschopné až v roce 1946.

V roce 1951 byla ukončena činnost Haléřového spolku a spolupráci rodičů a školy zajišťovalo pouze SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

V roce 1974 bylo klasické vytápění tříd kamny nahrazeno ústředním topením a v letech devadesátých bylo zavedeno plynové topení. Generální oprava budovy spolu s novými omítkami byla provedena roku 1980.

Velký vliv na stavy žáků ve třídách mělo vybudování silnice mezi Ostravou a Havířovem. Bartovice tak byly rozděleny na dvě části spojené pouze oklikou přes Šenov. Škola se proto stala pro děti z dolní části obce méně dostupnou \ rodiče dávali své potomky raději do šenovské školy, která byla dosažitelná autobusovým spojem. Také z horní části Bartovic začaly některé děti navštěvovat školu v Radvanicích, neboť i tato byla lépe přístupná autobusem. Toto přispělo k tomu, že ve škole ubývalo žáků. V roce 1995 však obec vybudovala novou silnici spojující opět obě části obce a zavedla zde pravidelnou linku MHD. Děti tak mohou využívat autobus k cestě do školy i ze školy. To ovlivnilo nejen zvýšení počtu žáků ve třídách, ale i možnost rozšíření mimoškolních aktivit. V roce 2003 se škola stala součástí ZŠ Vrchlického v Radvanicích.

Letos je ve škole 56 žáků ve třech třídách (1. ročník, spojený 2. a 4.ročník, spojený 3. a 5. ročník). Děti mají možnost prakticky denně navštěvovat některé ze zájmových kroužků zaměřené na sport, anglický jazyk, podporu čtení a práci s počítačem. Rovněž výuka na hudební nástroje probíhá v rámci spolupráce se ZUŠ Edmunda Runda přímo v budově školy.

Také již několik let funguje spolupráce s obyvateli místního Domu s pečovatelskou službou a s mateřskou školou Ještěrka.

Ve škole máme fungující spolek Unie rodičů, který dětem organizuje různé akce (Mikuláš, Přichází Ježíšek, návštěva kina, sběr papíru), pomocí grantu získává finance pro zpestření činnosti ve školních družinách a přispívá na různé mimoškolní činnosti dětí.

V závěru školního roku 2014/2015 se škola i školní zahrada dočkala důležité rekonstrukce.  

Na závěr už jen přání …. Přání, aby se tato pěkná škola v krásném a klidném prostředí dočkala dalších výročí, aby rodiče měli důvěru v práci učitelů a aby škola byla centrem dění, vzdělání a chloubou obce.

Spolupráce přípravných tříd

Dne 9. 12. 2014 se setkaly obě naše přípravné třídy na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. Děti se podělily o své zkušenosti a znalosti, kterých již dosáhly za prvního čtvrt roku působnosti ve škole. Společné dění ve třídě, tělocvičně i snoozelenu bylo inspirativní pro obě třídy a děti se již těší na další brzká společná setkání, protože si velmi dobře rozuměly a našly nové kamarády. 

Vánoční dílny

Žáci II.C a III.C základní školy Vrchlického 5 v Ostravě-Radvanicích se 11.12. 2014 zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Kromě toho, že se jedná o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si zde žáci vyrobili spoustu drobných předmětů týkajících se Vánoc. Vyzkoušeli si vykrajování perníčků, které po upečení s chutí snědli, maminkám vyrobili přáníčka a svícny s čajovou svíčkou. Nikdo neodešel s prázdnou, v taškách si děti odnášely buď vlastnoručně vyrobené nebo zakoupené dárečky. Dětem se akce velice líbila a napřesrok si akci určitě zopakujeme. 

Mikuláš na Vrchlického 5.12.2014

Dne 5. 12. 2014 navštívil opět naší školu Mikuláš, anděl a čert. Letos si sebou Mikuláš přinesl i knihu hříchů, ve které měl zapsány všechny hříšné dušičky. Naštěstí děti, které se přiznaly ke svým špatnostem, hodný anděl od hříchu očistil, aby mohly dostat Mikulášskou nadílku. Za sladkosti děti poděkovaly písničkou nebo básničkou. Třetí třída dokonce překvapila a zazpívala anglickou písničku, kterou se děti naučily v hodinách angličtiny (pochvala těmto odvážným žákům). Na závěr každé nadílky se třída s touto trojicí vyfotila. Děti slíbily, že již budou hodné a tak se těší na příští rok na novou nadílku od hodného Mikuláše. Velké poděkování patří také žákyním VII.A (Patricie Bulavčáková, Adéla Čížová, Tereza Klimková), které akci připravily. 

Vyrábíme BETLÉMY

Žáci ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 v čase předvánočním vytvořili nádherné betlémy, které byly vystaveny na výstavě Slezských betlémů a górnoślaskich szopek. Děti prvního až sedmého ročníku vystřihovaly, vybarvovaly, lepily a zdobily, jak nejlépe uměly, jejích dílka se jim krásně povedla a na výstavě skvěle reprezentovaly naší školu. Výstavu připravila Tělovýchovná jednota Ostrava ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů a regionální pobočkou Severomoravští betlémáři v prostorách Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě. Inspirativní výstava téměř stovky papírových, textilních, keramických a jiných betlémů vyrobených především dětmi a mladistvými ze slezského území Česka a Polska, doplněnou o výrobky s vánoční tématikou z předškolních, školních či jiných kolektivů byla úžasná.

Mikuláš na Trnkovci 6.12.2014

Mikuláš, andělé a čerti navštívili 5. prosince děti, aby jim předali mikulášské balíčky. Děti balíčky nedostaly jen tak, musely Mikuláši, andělům a čertům zazpívat písničku a zarecitovat básničku. Ty nejzlobivější chtěli dát čerti do pytle, ale když jim slíbily, že se polepší tak je andílci přemluvili, ať je do pekla neberou. Děti měly z návštěvy mikulášské družiny velkou radost. Balíčky dětem zakoupili učitelé ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Trnkovecká 55. Velký dík patří také žákům IX.B, kteří se na celé akci podíleli.

PRVNÍ V KRAJI

Žáci VI.B byli OPĚT A ZASE úspěšní v dopravní soutěži- „Do třetice všeho dobrého“

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo ve dnech 23.5. -24.5.2013

v autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sešlo se zde celkem dvanáct družstev z celého Moravskoslezského kraje. Šest družstev soutěžilo v mladší kategorii a šest ve starší kategorii.

Žáky čekalo pět disciplín – jízda na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy pravidel silničního provozu, práce s mapou a praktické poskytování první pomoci. Věřte, konkurence byla značná a naše družstvo patřilo k nejmladším. A přesto žáci dokázali obhájit PRVNÍ místo a postupují do celostátního finále, které se uskuteční 18.6.-20.6.2013 v Plzni. Před námi jsou týdny tréninku a zdokonalování, protože v Plzni se již setkají ta nejlepší družstva z celé České republiky. Tak nám přejte štěstí a držte pěsti!

Tutanchamonova hrobka

 19. 12. 2008 paní učitelka Jana Kaniová zorganizovala zájezd do Brna na velkolepou výstavu, která návštěvníkům představuje rekonstrukci Tutanchamonovy  hrobky. Žáci naší školy se vydali na dobrodružný průzkum hrobky ve virtuální společnosti  slavného archeologa Howarda Cartera (1874-1939). Vzácné předměty jsou zde uspořádány přesně tak, jak je Carter objevil v roce 1922.
Vláda mladého egyptského faraona Tutanchamona byla krátká a nevýznamná. O to více nás udivuje, jaké bohatství obsahuje jeho hrob, jehož jedinečnost spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních, unikl pozornosti vykradačů v Údolí králů.
Na výstavě mohli naši žáci soutěžit. Odpovídali na otázky, vyhledávali vzácné předměty a popisovali je, zamýšleli se, co je nejvíc oslovilo. Všichni pracovali velmi svědomitě. V lednu byl oznámen vítěz soutěže a byl také odměněn cenou od paní učitelky Kaniové.
Odpolední program nám umožnil krátce nahlédnout do centra předvánočního Brna. S nejznámějšími pamětihodnostmi nás seznámila paní vychovatelka Lenka Laštuvková.

1. prezentační festival žákovských prací

3. 6. 2008 se uskutečnil festival, ve kterém žáci představili svá multimediální díla na interaktivní tabuli. Publikum tvořili rodiče žáků, paní místostarostka obce Ivana Michálková, pan Kania, pedagogové a žáci školy. Práce vznikaly v projektu propojené výuky informatiky a dějepisu. Vyučující dějepisu zadala žákům témata prací a poskytovala jim odborné konzultace, vyučující informatiky zajišťovala jejich zpracování na počítači. Publikum bylo díly žáků nadšeno a nešetřilo chválou.
Všichni soutěžící za odměnu získali zájezd do Lednicko-Valtického areálu, který věnoval sponzor celé akce Mgr. Karel Kania z firmy A-Z finance i.c., s.r.o. Další ceny pro vítěze věnoval také městský obvod Radvanice a Bartovice.

Filipojakubská noc 2009

 Ve čtvrtek 30. dubna 2009 se na mnoha místech konala Filipojakubská noc. Naše škola takovou akci uspořádala poprvé. Maminky ze SRPŠ si daly velikou práci s přípravou soutěží i zajištěním  občerstvení.
V maskách ježibab, čarodějnic, duchů a strašidel přišlo nejen mnoho dětí, ale i rodičů.
Nejprve nám čarodějnice ze školní družiny předvedly svůj tanec ježibab. Pak se všechny masky seřadily
do průvodu. V čele nesly dvě dospělácké čarodějnice papírovou ježibabku Gertrudu, kterou  po večerech vyrobila čarodějnice Krákora s dcerou Krákorkou.
Shromáždili jsme se kolem ohně a všechny děti si uvědomily, jak je dobře, že dnes nežijeme v krutém středověku a na čarodějnice si můžeme jen vesele hrát.
Papírová Gertruda krásně hořela a my jsme se dali do tance. Porota zatím hodnotila nejlepší masky.
SRPŠ pro ty nejlepší připravilo diplomy a Školní klub všem vyrobil keramickou pamětní medaili.
Po hodnocení masek jsme se rozprchli k jednotlivým soutěžím. Čekal na nás HOD PAVOUKEM, RYBOLOV BELZEBUBY, SLALOM NA KOŠTĚTI, HOD NA KOŠTĚ KRÁKORY A VYMETÁNÍ PAVOUKŮ.

Noční čtení 14. listopadu 2008

Už se na naší škole stává tradicí, že se ve školním klubu jednou ročně celou noc čte, soutěží, vyrábí.
V noci z pátku na sobotu se ve škole sešli čarodějní učni, tovaryši i malé čarodějky, plni očekávání, co si pro ně připravily Kanimůra s Čarymůrou. A bylo se na co těšit, noc plná veselých i tajuplných příběhů, které četly velké čarodějky, soutěže a záludné úkoly, které museli splnit čarodějní učni, aby druhý den ráno mohli získat svůj výuční list a vysvědčení.
Tentokrát si děti vyrobily čarodějné hůlky, klobouky a kouzelné zvonečky. Celá akce se moc povedla a děti se už těší na další tajuplné čtení.

Lednice

Lednice 17. 6. 2008 odjeli žáci deváté třídy, kteří se zúčastnili prezentačního festivalu žákovských prací, s paní učitelkou Mgr. Janou Kaniovou na dvoudenní zájezd.
Nejprve jeli vlakem do Břeclavi, odtud se pak minibusem vydávali za památkami. První den si v Mikulově prohlédli náměstí a židovský hřbitov. Prošli muzeum ve Věstonicích a navštívili zámek Valtice. Ubytováni byli v Penzionu Zora kousek od zámku Lednice. Večer měli možnost nakouknout do zámeckého parku.
Druhý den je čekala prohlídka zámku Lednice, skleníku, francouzské a anglické zahrady. Krásným zážitkem byla plavba lodičkou k minaretu.
Dopravu, ubytování a vstupy sponzorovala firma A-Z Finance, které patří upřímné poděkování všech účastníků zájezdu.

Osvobození Slezska

Beseda o osvobození Slezska 20. 5. 2008 se na ZŠ Vrchlického uskutečnila akce, která byla připomenutím a vzpomínkou na boj za svobodu a nezávislost republiky v oblasti Slezska od roku 1938. Vzácní hosté – plukovník Josef Suk, plukovník Pavel Gluc, desátník Miroslav Šolc, čtyři členové 157. záchranného praporu v Hlučíně a pan starosta Břetislav Blažek umožnili žákům a pedagogům školy vyslechnout zajímavou přednášku o tomto historickém období našich dějin.

Den podle Amose

28. 3. 2006 jsme slavili den učitelů. Na 2. stupni ZŠ Vrchlického proběhla letošní oslava svátku učitelů opravdu netradičně. V tento den byl zrušen běžný rozvrh a všichni učitelé si připravili hodiny na taková témata, o kterých byli přesvědčeni, že budou pro žáky atraktivní. Archy s nabídkou hodin vyvěsili na dveře učeben a žáci sami si z nich vybírali a přihlašovali se na ně jako studenti. Bylo vskutku z čeho vybírat,
o tom svědčí přehled nabídky hodin:
Mgr. Eva Aulehlová – Humor ve světě a životě člověka
Mgr. Miroslava Černohlávková – Počítačová animace
Mgr. Lenka Doležalová – Hry v přírodních vědách a ekologii
Mgr. Josef Grochovský – Tvůrčí řešení problémů
Mgr. Richard Filip – Základy slaňování
Mgr. Jana Kaniová – Pohanský slunovrat
Mgr. Marcela Kaňáková – O zvuku
Mgr. Kamila Ksiažková – Matematika jinak
Mgr. Eva Nytrová – To nejlepší z USA
Mgr. Hana Němcová – Poznej sám sebe
Mgr. Daniela Němcová – Gymnastika
Mgr. Hana Ostřanská – Sluníčko
Mgr. Martin Stavinoha – Rugby
Mgr. Jitřenka Teperová – Hudba země
Mgr. Jitka Tračová – Jurský park
Kristýna Pechálová – Portrét v ilustraci

Školní akademie

24. 6. 2005 se na počest 700. výročí založení Radvanic a Bartovic uskutečnila školní akademie. Akce se konala v sále Společenského domu v Bartovicích. Vystoupení děti připravovaly společně s celým pedagogickým sborem  prakticky po celý školní rok. Protože příprava byla opravdu svědomitá, akademie proběhla výborně a měla obrovský úspěch u rodičů i dalších občanů obce.

Otevírání hřiště v Radvanicích

22. 6. 2005 bylo za účasti zástupců obce se starostou Vojtěchem Mynářem a dalších hostů z Magistrátu města Ostravy slavnostně otevřeno nově vybudované moderní  školní hřiště. Hřiště má speciální umělohmotný povrch a je univerzální pro několik druhů sportů. Investiční náklady dosáhly 1 800 000 Kč. Součástí akce bylo kulturní vystoupení dětí z 1.stupně a sportovní utkání dětí z 2.stupně.

Otevírání hřiště v Bártovicích

V sobotu 3. 9. 2005 jsme u školy v Bartovicích slavnostně otevírali nově zrekonstruované travnaté hřiště. Jeho rekonstrukci financovala obec Radvanice-Bartovice. Hřiště bude využíváno nejen žáky školy, ale i místním sborem dobrovolných hasičů.

Literární exkurze

26. – 29. 5. 2005 se konala literární exkurze. Exkurze nebyla zaměřena pouze na literaturu, ale i na historii, zeměpis, poznávání uměleckých památek, ochranu přírody a na turistiku. Navštívili jsme Muzeum krajky ve Vamberku, místa, která souvisí s životem a dílem B. Němcové (Česká Skalice, Ratibořice – Babiččino údolí), J.Škvoreckého (Náchod). K. Poláčka (Rychnov n. Kněžnou). Ve vesnici Všestary jsme se v rámci výukového programu střediska experimentální archeologie ponořili do dávné minulosti – až do doby ledové a v pravěké vesnici jsme si vyzkoušeli některé dovednosti, které k životu potřebovali naši předkové, např. jak se kope dřevěnou motykou, jak umíme brousit kameny, jestli se dřevo seká lépe kamennou nebo železnou sekerou apod. S podstatně mladšími renesančními památkami jsme se setkali na zámku v Opočně a v Náchodě. V Kuksu jsme obdivovali barokní sochy M. Brauna a velkolepý projekt hraběte Šporka. Příjemné ochlazení nás čekalo v chodbách kasemat z doby Josefa II. v Jaroměři – Josefově. Snad nejkrásnější zážitky jsme si přivezli z Krkonoš, kde nám slunečné počasí umožnilo daleké výhledy do Čech i do Polska. Odpočívali jsme nad Obřím dolem na vrcholu Sněžky. Pak jsme procházeli po povalovém chodníku jedním z nejkrásnějších rašelinišť ve střední Evropě k Luční boudě. Cestu do Pece pod Sněžkou jsme zvládli poměrně rychle. Pobyt v Náchodě jsme ukončili prohlídkou zámku. Cestou do Ostravy jsme se ještě zastavili na hradě Sovinci.

Kružberk - sportovní soustředění

V krásném prostředí přehrady Kružberk uspořádala naše sportovní třída soustředění. Žáci si zvyšovali svou fyzickou kondici a dovednosti v řadě sportovních odvětví, například i v tak náročném, jako je lezení na skály.

Divadelní představení

12. 1. 2005 se konalo v tělocvičně školy divadelní představení Z pohádky do pohádky pro všechny žáky a učitele, které připravili členové školního dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Marcely Kaňákové. Představení také zhlédla paní místostarostka Ing. Dagmar Pulchartová, bývalá ředitelka ZŠ v Bartovicích paní Plachejdová a pan Semecký. Představení bylo zorganizováno z iniciativy samotných žáků, členů dramatického kroužku, kteří tak reagovali na přírodní katastrofu v Asii – podmořské zemětřesení a následnou ničivou vlnu tsunami  s obrovským počtem lidských obětí. Na dobrovolném vstupném bylo získáno celkem 14 235 Kč a celá tato částka byla poslána na konto ADRA pro pomoc postiženým asijským zemím. Všem, jež se podíleli na přípravě představení  nebo finančně přispěli, patří velké poděkování.

Občanská výchova

Žáci 9. ročníku navštívili ve dnech 7. a 8. prosince 2005 Prahu. Cílem bylo doplnění učiva dějepisu a občanské výchovy praktickými ukázkami architektury. Program prvního dne zahrnoval také návštěvu Parlamentu a Senátu. Při prohlídce Pražského hradu jsme si vyfotili sochu patrona chrámu svatého Víta, stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého – našeho nejčastěji zobrazovaného svatého i hrob svatého Václava střežící vchod ke korunovačním klenotům. V prostorách Vladislavského sálu, kam prý přijížděli rytíři na koních, nás fascinovala pestrost kleneb a žebroví. Zlatým hřebem celé cesty byla návštěva Národního divadla a jeho představení Prodané nevěsty. Připadali jsme si jako vlastenci, kteří navštívili Zlatou kapličku. Praktickou částí exkurze byla Královská cesta vedoucí od Prašné brány na Hrad. Zde jsme se naučili rozeznávat jednotlivé stavební slohy. Pro tento účel jsme si předem připravili vlastního Průvodce.

Občanská výchova

První část projektového vyučování se uskutečnila 31. 1. 2006 ve třídě 7. A, v ZŠ Vrchlického v Radvanicích. Projekt pokračoval druhou částí 16. 6. 2006.
Program:
1. Tento den byla pážata ze 7. ročníku povýšena na panoše. Každé páže muselo splnit zásady pro povýšení na panoše.
2. Na hostině u panského stolu jsme vyzkoušeli středověkou krmi.
3. Hostina byla doprovázena hrou na hudební nástroje s dobovými skladbami.
4. Předvedli jsme  tanec, vystoupení hudebníků, artistů a dvorních šašků.
5. Předem jsme si vytvořili módní katalog a podle něho si ušili gotický oděv.
6. Rytíři předvedli svou zbroj

Chci se stát rytířem

K výsadám rytířského stavu vedly dvě cesty. Krátká a dlouhá,  ta druhá trvala 14 roků. Krátká představuje pasování za udatnost v boji, a to třeba rovnou na válečném poli. Dlouhá předpokládá

výchovu chlapců od sedmi let na cizím šlechtickém dvoře. Je rozdělena do dvou období:

7 – 14 let         páže                           

14 – 21 let       panoš                         

21 let  pasování na rytíře                             

Co musí umět páže, aby mohlo být povýšeno na panoše?             

 • Učí se dvorním způsobům jednání.
 • Zná pravidla správného chování u stolu.
 • Obsluhuje při hostinách.
 • Vybraně se obléká.
 • Zná pravidla společenského vystupování.
 • Osvojuje si projevy úcty a obdivu k dámě.
 • Umí tančit.
 • Učí se věrné službě pánovi, pomáhá s ranním oblékáním apod.
 • Připravuje se pro boj, lov a klání.
 • Učí se jízdě na koni.
 • Trénuje zacházení s mečem a kopím.
 • Upevňuje fyzickou zdatnost.
 • Vštěpuje si rytířské představy o ctnosti.                  
 • Co musí umět panoš ve 14. stol., aby mohl být pasován na rytíře?           
 • Zvládá výcvik ve zbrani, jízdu na koni a klání při turnajích.
 • Provází pána na válečných taženích.
 • Pomáhá s přípravou do bitvy, s oblékáním a svlékáním zbroje –  váží až 40 kg.
 • Stará se o pánovu zbroj a koně.
 • Doprovází pána při turnajích a slavnostech na lov.
 • Nosí štíty feudálů s erbovním znamením.
 • Věnuje se zpěvu, hudbě a básnictví.
 • Ztotožňuje se s rytířským způsobem života – ochraňuje slabší a neozbrojené (sedláky, duchovenstvo, ženy a děti).                

U středověkého stolu            

 • Stůl byl posvátným místem v obydlí rolníka, řemeslníka i šlechtice.
 • U panského stolu patřil k slavnostní úpravě ubrus a co největší rozmanitost pokrmů, tedy kromě chleba a masa též ořechy, ovoce, med, bílé pečivo (calty) a pamlsky.
 • Mnohé z lahůdek by nám dnes nechutnaly. Kuchaři s oblibou míchali koření různých chutí. Pokrmy se nerozlišovaly na sladké a slané, takže omáčky k pepřeným pečením sladili medem.
 • Středověké stolování se řídilo vegetačním cyklem, ale též střídáním hodů a postů. Ve dnech půstu (každý pátek, v adventu a po čtyřicet dnů před Velikonocemi) nesměli věřící křesťané konzumovat maso a živočišné tuky. Na stůl přicházely obilné a luštěninové kaše z prosa a hrachu, chléb a ryby. Maso bývalo na panském stole každý den, ale rodiny rolníků a řemeslníků je mívaly jen o svátcích a v neděli.
 • Některé ze středověkých pokrmů již z jídelníčku moderního člověka úplně vymizely a jejich názvy nám znějí cize:  varmuže – kaše ze sušeného ovoce, jícha – omáčka, pražmo – na pánvi upražená zrna nedozrálého obilí, pučálka – upražený naklíčený hrách.

Hostina                      

 • U panského stolu měl každý stolovník před sebou talíř, lžíci, nůž a pohár. Místo vidličky užíval tří prstů každé ruky, aby si sousta chleba a masa mohl namočit v míse s omáčkou a podat do úst.
 • Poté, co rodina usedla ke stolu, pronesl hospodář  krátkou děkovnou motlitbu. Nezáleželo na tom, zda na stole stála společná mísa s kaší, z níž všichni nabírali dřevěnými lžícemi, nebo zda stůl byl prostřen k panské hostině.
 • Ne všichni ale znali a dodržovali stejné způsoby stolování.
 • Naučit se znát pravidla správného chování u stolu patřilo k povinnostem pážete.
 • Kultura stolování se zvýšila po křížových výpravách, kdy rytíři převzali tyto zásady od islámských protivníků, přičemž mnohá z těchto pravidel platí dodnes.
 • Pravidla správného chování u středověkého stolu:             
 • Nemluvit a nepít s plnými ústy.
 • Nehltat  velká sousta.
 • Neolizovat nůž.
 • Nebrat sousedovi z mísy nejlepší porce.
 • Nepolehávat po stole.
 • Neutírat si nos do ubrusu.
 • Nevyvolávat při jídle hádky.
 • Mýt si ruce po každém masitém chodu.
 • Umyvadla patřila k výbavě jídelen, na stolech byla v ozdobných konvičkách připravena voda, sluha obcházel s ručníkem hosty.

Několik nápadů pro přípravu pokrmů ze středověku:                     

Štika po rybníkářsku

Roztrhni štiku a vař ve vodě, ale nesol velmi. Dajž na ni másla ať  to spolu vře. Potom, když by již byla, oceď polovici jíchy, ale polovici nech a vlož  tam petružalného koření, aby spolu vřelo.Taky  přihoď drobně slaniny. Přilej potom něco vína. Po svaření dej na mísu a jez s chlebem tvrdým, který nalam do jíchy.

Prosná kaše

250 g prosa, 1,5 l mléka, 150 g másla, 100 g cukru, 100 g perníku, 2 vejce, 100 g sušených švestek, sůl. Proso dvakrát vypereme v horké vodě. Pak scedíme, trochu osolíme a za stálého míchání v mléce uvaříme. Horkou kaši posypeme strouhaným perníkem, mletým cukrem a omastíme máslem.

Vychladlou kaši můžeme dále péci. Dáme ji do pekáče vytřeného máslem a vysypaného strouhankou. Kaši nahoře poklademe opranými švestkami a zalijeme mlékem, do něhož jsme zakvedlali vejce a cukr.

Pšeničné placky

Jemně umletou celozrnnou mouku smísíme se špetkou soli. Postupně přidáváme horkou vodu, až vznikne hutné těsto. Přidáme polévkovou lžíci oleje a hněteme těsto, dokud není hladké a pružné. Necháme minimálně ? hod. ležet, pak si namažeme ruce olejem a z těsta tvoříme koule o průměru 3-4 cm. Z nich vyválíme placky o prům. 10 cm. Na rozpálenou pánev lehce vytřenou olejem vložíme placku a přitiskneme ji ke dnu. Po chvilce placka vyběhne, pak ji obrátíme. Hotové chlebové placky mají být světlé, můžeme je lehce potřít povidly.

Seminář z přírodovědných předmětů:

Tento projekt zpracovali žáci 8. B, 9. A a 9. B, kteří si jako povinně volitelný předmět zvolili Seminář z přírodovědných předmětů.
Vše začalo v říjnu 2005. Při návštěvách v ZOO jsme získávali informace o zvířatech jejich pozorováním, diskutovali jsme s ošetřovateli a studovali naučné tabulky. Mnoho dalších informací jsme si sami nastudovali v knihách nebo vyhledali pomocí internetu. Všichni jsme měli stejné zadání, a přesto vzniklo deset různých projektů, které jsme vypracovali ve skupinách.
21. dubna 2006 probíhal na Slezskoostravském hradu Den Země. Přihlásili jsme své projekty a byli vybráni k prezentaci našich prací.

Vánoční jarmark

14.12.2007 se ve spolupráci se SRPŠ uskutečnil vánoční jarmark.
Děti ze školní družiny a školního klubu stejně jako loni vyrobily spoustu krásných výrobků, svícny, přáníčka, keramiku.
(více fotografií naleznete ve fotogalerii školních akcí)

Uspávání broučků

Tato tradiční akce SRPŠ se 9. listopadu 2007 konala již počtvrté. Před pátou hodinou se před školou začali scházet broučci a berušky s lampiony. Pak zazpívali malí muzikanti z hudebního kroužku a lampionový průvod se vydal na cestu po okolí školy. Po návratu ke škole čekalo děti i jejich rodiče pohoštění. Všichni se výborně bavili.

Fotogalerie akcí školní družiny

Doremi

Vyráběli jsme výzdobu na DOREMI, akci SRPŠ, která se konala v dubnu 2007. Také jsme nacvičili pár písní. Letos byli naši zpěváčci velice úspěšní.
Medaile získaly Kristýnka Slívová, Katka Jankovičová a Klaudie Přečková.

Maškarní karneval

Dne 23. 3. 2007 se uskutečnil Maškarní karneval. Návštěvníci v maskách zaplnili celou Sokolovnu.
Děti si jako každoročně daly na přípravě masek opravdu záležet.
Po Sokolovně se pohybovali draci, andělé, příšery, počítače, zvířata, rytíři a lvi. Jedním ze lvů byla Katka Zientková, která opět jako minulý rok získala 1. místo.