Historie

Historie škol v Radvanicích

Děti z Radvanic a Lipiny navštěvovaly Polsko-ostravskou školu na Slezské Ostravě, vzdálené hodinu a půl. První jednotřídní škola v Radvanicích byla otevřena roku 1868 v nynější budově pekárny Maják, budova čp. 28, kde bydlel starosta. Tato budova však byla pro vyučování nedostatečná, proto byla představenstvem schválena výstavba dvoutřídní školy, kde byla zahájena výuka v polovině školního roku 1871/1872, jednalo se o budovu nynější radnice Radvanic a Bartovic. Tato budova byla také pro výuku nedostačující, a tak došlo ke stavbě obecné školy, základní kámen byl položen 9. září 1891 a 2. října 1892 proběhla kolaudace. Budova byla postavena dle plánu architekta Felixe Neumanna. Jednalo se o budovu školy na Havláskově ulici. V roce 1903 se rozhodlo, že se zde bude vyučovat v německém jazyce, ale dle inspekční zprávy to žákům moc nešlo, tak od roku 1910 se stala opět českou školou. 5. ledna 1907 se 403 lipinských žáků začalo učit ve své nové škole na Lipině, protože do budovy školy na ulici Havláskové se už nevešli. 

V roce 1925 obecní zastupitelstvo schválilo výstavbu měšťanské školy na pozemku poblíž pošty. Základní kámen byl položen 11. září 1926, měšťanská škola byla otevřena 11. září v roce 1927, byla označena úředním názvem Měšťanská škola chlapecká a dívčí Františka Sokola Tůmy, jehož bysta se nachází v parčíku před školou. Jednalo se o českého novináře, spisovatele a dramatika, který ve svých románech podal obraz života na Ostravsku, Valašsku a ve Slezsku. Ředitelem dívčí školy byl jmenován Maxmilián Stromský a ředitelem chlapecké školy Adolf Sobek. 

Součástí školy byla také rozhledna, která však musela být ve školním roce 1950/1951 pro zchátralost odstraněna. U vstupu do školy je umístěn sádrový odlitek s podobiznou Františka Sokola Tůmy od sochaře Gustava Kavky a také mramorová deska z dílny sochaře Karla Vávry se jmény padlých učitelů za druhé světové války. V Parčíku před školou jsou také umístěny bludné balvany, které byly v době ledové zaneseny na naše území skandinávským ledovcem. Bludných balvanů bylo v našem kraji  nalezeno mnoho, ale radvanické patří mezi největší.

Historie školy v Bartovicích

Žáci z Bartovic navštěvovali šenovskou školu „U kostela“, ta kapacitně nevyhovovala, a proto byl vyhlédnut pozemek ke stavbě školy v Bartovicích. Pozemek patřil rodině Arasinových, kteří jej obci Bartovice darovali. 25. záři 1885 položil starosta obce Jan Tomis základní kámen nové školy. Stavbu vedl František Gajovský a Josef Golata. Celkové náklady na výstavbu školy činily 12.000 zlotých vídeňské měny.

Výnosem c.k. zemské školní rady ze dne 28. května 1886 byl na nově otevřené škole určen nadučitelem Antonín Moškoř a podučitelem Josef Franek.Škola byla otevřena 1. listopadu 1886 a 10. listopadu 1886 byla vysvědcena. Vyučování v nové škole v Bartovicích začalo 15. listopadu 1886, postupně byly rozšířena školu trojtřídní a pětitřídní.

Roku 1920 byla v budově zřízena knihovna. Počet dětí stále stoupal, a tak bylo přistoupeno k přístavbě dvou učeben. Ve škoním roce 1931/32 se vyučovalo v deseti třídách. 4. srpna 1932 byla škola reorganizována na školu šestitřídní s platností od školního roku 1932/33. Roku 1937 byl do dvou tříd pořízen školní rozhlas a o vánocích 1939 byl zaveden do všech tříd elektrický proud, roku 1941 byla postavena nová hospodářská budova a do školy byl zaveden vodovod. Ústřední topení se zavádí od roku 1974 a roku 1980 byla provedena generální oprava budov. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce výdejny jídla, šaten a sociálního zařízení.

V roce 2003 se škola stala součástí Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace.

Historie ZŠ Trnkovecká

Škola v přírodě 2012- účelová dotace 2320/2012/OŽP statutárního města Ostravy;

Správce hřiště – „Sportujeme společně“ 1067/2014/KZ účelová dotace k zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost;

„Školní hřiště pro všechny“ 3847/BaR – účelová dotace grant statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za účelem nákupu sportovního vybavení;

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ UZ33123, EU – peníze školám -Vzdělávání PP pro práci s interaktivní tabulí, vytváření DUMů; nákup tabletů pro výuku; vybudování jazykové laboratoře;

„Multisenzenzorická místnost“2413/2012/SVŠ – účelová dotace statutárního města Ostravy – realizace projektu vybudování multisenzorické místnosti;

,,Pohyb pro školu i veřejnost“ S0325/2013/RaR – Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní činnosti – účelová dotace – grant statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za účelem úprav dětského hříště a dovybavení tělovýchovným náčiním pro pobyt na hřišti;

,,Jeden za všechny, všichni za jednoho“ 1068/2013/KZ- účelová dotace statutárního města Ostravy, tato dotace bude čerpána v následujícím školním roce 2013/14;

,,Učíme se společně III. 1830/2012/ŠMS – Účelová dotace v oblasti prevence kriminality – účelová dotace Moravskoslezského kraje;

,,Učíme se společně“ 47/2013- finanční dar společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na nákup softwaru pro interaktivní tabule.

 

Čury mury žádné chmury, čury mury kuří švec, slet čarodějnic – Trnkovec!

V pátek 3. 5. 2013 se na trnkoveckou základní školu slétly čarodějnice a čarodějové. Podle zvyklostí svých krajů byly ke spatření v rozmanitých kloboucích, úborech i účesech. Nejprve usedly do školních lavic a usilovaly o získání  vědomostí, posléze divoce tančily, účastnily se her a soutěží. Občerstvovaly se čarodějnými hlodavci, hmyzem a muffiny.

Mnoho čarodějnic a čarodějů bylo oceněno v celoškolní soutěži za výtvarné skupinové a individuální výtvory i tvorbu literární. Vítězům gratulujeme, všem účastníkům děkujeme!

15. 05. 2013 Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Trnkovecké škole dne 15.5.2013 přilákal obyvatele Radvanic a mnohé pamětníky školy. Bývalí žáci vzpomínali na svá školní léta a vyzkoušeli si i „novinky“, které jsou ve škole dnes.

05. – 13. 05. 2013 Naši žáci v Berlíně

Tři naši žáci s doprovodem se účastnili mezinárodní mládežnické výměny pro 36 mladých Romů a ne-Romů z 6 evropských zemí (Maďarsko, Bulharsko, Španělsko, Česká republika, Slovensko, Německo). Celý program čtyř workshopů (uměleckého, divadelního, hudebního, tanečního) směřoval k nacvičení programu na romský festival Herdelezi. Naše skupinka také měla možnost si prohlédnout Berlín i účastnit se různých her na vzájemné poznávání účastníků i zemí, ze kterých pocházeli. A co všichni procvičovali nejvíce? No přece angličtinu. 🙂

 11. 06. 2013 Chemie na Slezskoostravském hradě

V červnu se naší žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže k akci Chemie na Slezskoostravském hradě. Vytvářeli výtvarné práce na téma „Jak se žije na planetě pokusů“ (I. kategorie) získala 1. místo Veronika Zaviatičová a 5. místo Mirka Zaviatičová.  Gratulujeme! Ostatním našim soutěžícím děkujeme za úsilí.

17. -18. 10. 2011 Učíme se zachraňovat

Ve dnech 17. – 18. 10. se žáci 9. ročníku zúčastnili kurzu 1. pomoci. První den se věnovali teoretickým znalostem, závěrem dne je čekal vědomostní test, všichni jej úspěšně zvládli. Druhý den byl zaměřen na praktické dovednosti – ošetření různých poranění, zastavení krvácení, poskytnutí umělého dýchání.  Získané znalosti jistě uplatní ve svém životě.

31. 10. 2011 Kdo strašil na Trnkovci

Už od rána se to ve škole hemžilo čarodějnicemi, kostlivci a dalšími ohavnými příšerami. Konal se totiž velký čarodějnický den. Pod vedením hlavní ohavy Satany vypukl v sále školy čarodějnický rej. Tančilo se, soutěžilo, hrály se různé hry. Vyhodnoceny a odměněny byly největší ohavy, ale také zlobivci, kterým měl pomoci k nápravě kouzelný lektvar a zaklínadla.

13. 11. 2011 Výlet za poznáním

Za krásného podzimního počasí se žáci 6. – 9. ročníku vydali na přírodovědnou exkurzi. Zavedla je na Landek v Ostravě Petřkovicích. Za doprovodu průvodkyň, které pro ně připravily zajímavý výklad i praktické úkoly, se prošli naučnými stezkami tohoto významného místa. Z rozhledny Landeku se mohli podívat do širokého okolí města. Slunečné počasí přispělo ke zdárnému průběhu celé akce a získané znalosti uplatní při výuce dějepisu a přírodopisu.

05. 12.2011 Čertů byl plný Trnkovec, zatoulali se i na radnici

Křík, pláč, řinčení řetězů, ale i pokorné sliby a básničky bylo slyšet v pondělí 5. 12. ve třídách základní školy na Trnkovci. Podle dobře informovaných zdrojů se někteří pekelníci zatoulali i na radnici, kde byli spatřeni nejen v přízemí u odboru sociálních věcí, ale z básniček vyzkoušeli vedoucí odboru školství a nezastavili se ani před dveřmi sekretariátu starostky, dodává agentura Trnkovecké info.

Ve skutečnosti mikulážskou nadílku pro žáky školy se svou třídní učitelkou nacvičili žáci 9. ročníku a na výrobě dárků kromě deváťáků pomáhali žáci 7. ročníku, perníčky pro děti pekla spolu s učitelkami nejstarší děvčata.

30. 01.2012 Kdo získal Řád barevné pastelky?

Slavnostní nálada provázená trémou panovala 30. 1. dopoledne v přípravné třídě naší školy. Dvanáct žáků z přípravky totiž mělo maminkám, babičkám i ředitelce školy a její zástupkyni předvést, co se od září naučili. Pod vedením paní učitelky Jarmily Rojkové zpívali, počítali, tančili, recitovali, poznávali barvy, hráli divadlo a jmenovali dny v týdnu tak úspěšně, že by mohli zahanbit i nejednoho školáka. Za krásný výkon pak od vedení školy každý z nich dostal svoje první „téměř vysvědčení“ s názvem Řád barevné pastelky a několik drobných dárků. To proto, aby si každý z předškoláků mohl být jistý, že únorový zápis do první třídy hravě zvládne.

23. 02. 2012 Trnkovecké masopustní rejdění

Na čtvrtek 23. února připravili pedagogové z prvního stupně a ochotné maminky pro děti z přípravného ročníku a první až páté třídy v duchu masopustních tradic odpolední karneval. Přestože masky byly rozličné, tu nejkrásnější by šlo jen velmi obtížně vybírat, protože uspět chtěli všichni kluci a holky. A tak díky finančnímu příspěvku rady rodičů mohlo každé dítě získat drobné dárky, načeš jeho příjemný pocit ze zábavného odpoledne s kamarády završily ještě sladkosti.

19. 03. – 01. 04. 2012 Školáci z Trnkovce se rekreují na Čertáku

Díky městskému grantu odjelo 19.3. dvaatřicet dětí ze Základní školy Trnkovecká  na ozdravný pobyt na Soláň. Překrásné okolí a vynikající zázemí valašského horského hotelu Čarták skýtá záruku, že škola v přírodě přinese dětem nejen zlepšení zdravotního stavu, ale zcela jistě budou vzpomínat také na zážitky z her a výletů. Domů se děti vrátí v neděli 1. dubna kolem poledne

22. 03. 2012 Bodovali žáci i jejich učitelé

Bronzovou medaili ve střelbě ze vzduchovky vystříleli 22. března žáci ZŠ Trnkovecká pod vedení učitele Bc. Zdenka Poláška. Zatímco hoši Lukáš Rušaj, Josef Jano, David Jonáš a Josef Jóni uspěli v soutěži žákovských družstev pořádané základní školou Šalounova ve Vítkovicích, jejich pedagog jim zlepšil celkové skóre svým vítězstvím ve střelecké soutěži učitelů.

28. 03. 2012 Nejvyšší resortní pocta patří Mgr. Jarmile Rojkové celý článek zde.

16. 04. 2012 Trnkovečtí zvítězili v konkurenci více než dvacetitisící školáků!

Zcela mimořádného úspěchu v historii Základní školy dosáhlo družstvo žáků Sabina Ščurková, Jiří Dzurko a Patrik Šariška pod vedením začínající učitelky Mgr. Lucie Duongové, když v konkurenci 437 škol a 21 500 žáků zvítězili v okresním i krajském kole 2. ročníku celostátní soutěže s názvem  „SAPERE – vědět jak žít“. Úspěšný soutěžní tým postoupil do celostátního finále, které se uskuteční  23. dubna v Praze. Zatím se s učitelkou přírodopisu pečlivě připravují, ceny jsou totiž více než lákavé. V prvním ročníku žáci i pedagogové vyhráli například netbooky, mobilní telefony, MP4 a obrovské dárkové balíčky od hlavního partnera soutěže – společnosti Unilever. Navíc vítězné školy čeká zábavná kuchařská show! A ještě navíc, letos získají také možnost natočit si svůj vlastní video životopis přímo v profesionálním studiu TalkCV.

27. 04. 2012 Bubnování pomáhá při učení

Přibližně dvacítka děvčat a chlapců, žáků základní školy Trnkovecká si koncem dubna s chutí vyzkoušela takzvané korporátní bubnování. Celý článek zde.

02. a 11. 05. 2012 Škola se zapojila do evropského projektu Evropské dny slunce

Evropské dny slunce jsou tradiční občanskou aktivitou na podporu využivání obnovitelných zdrojů energie. Loni se uskutečnilo v 19 evropských zemích na 8000 osvětových akcí pro veřejnost. Letos se na nich budou podílet také kluci a holky z Trnkovce. Žáci budou mít 2. a 11. května ve škole „Sluníčkové dny“ plné soutěží a povídání o slunci, sluneční soustavě a o všem, co slunce dobrého člověku přináší.

07. 06. 2012 Úspěšní výtvarníci se dívají na svět

Krásné třetí místo v kategorii mladších žáků (1.-3. ročníky) získal kolektiv žáků druhé třídy Základní školy, který se zúčastnil Celoměstské výtvarné soutěže na téma Brýle světa. Pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Fehérové děti vytvořily prostorový objekt nazvaný „Dívám se“. Zástupci třídy převzali 7. června drobné pozornosti na slavnostní vernisáži v prostorách pořádající školy.

26. 06. 2012 Další vítězství žáků z Trnkovce

Na Slezskoostravském hradě se konala již po šesté akce s názvem „ Chemie na Slezskoostravském hradě.“ Pravidelně je věnována vznalostem z chemie, ale i výtvarnému zpracování, těchto teoretických poznatků do každodenního života. Letošní ročník byl inspirován  tématem „ Chemie doma.“ Žáci Základní školy Dominika Mazurová, Jakub Benďák, Jakub Chmelař a Markéta Vnenková se do této akce zapojili pod vedením své učitelky chemie Mgr. Lucie Duongové. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 26. června a jak se ukázalo,  z počtu 51 soutěžních byla jako nejlepší vybrána práce  Markéty Vnenkové z 9.třídy. Všem blahopřejeme a jsme na ně pyšní 🙂 !

Historie obce

Informace o historii Radvanic naleznete zde a historie Bartovic se nachází zde.