Zápis do 1. třídy

 1. Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Zápis se týká také dětí z Ukrajiny. 

Termíny a místo zápisu
4. 4. 2024  od  12.00 hod. do 17:00 hod.
Zápis bude probíhat na všech odloučených pracovištích školy:
Havláskova 1, Ostrava-Radvanice; Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice 

Kritéria pro přijímání žáků:

 1. věk
 • narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 děti s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. Dítě po odkladu je nutné opět zapsat  k povinné školní docházce v termínu zápisu!
  lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období:
  • 9. 2024 – 31. 12. 2024   – podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
  • 1. 2025 – 30. 6. 2025   – podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

2. spádovost 

 • spádovou oblastí je městský obvod Radvanice a Bartovice


3. požadovaná dokumentace k zápisu: 

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí