Zápis do prvních tříd 7.4.2022

Základní informace

Platná pravidla při přijímání žáků do 1. tříd

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody jsou pro základní školy vytyčeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy.

 Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Ředitel Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Do prvních tříd se přednostně přijímají děti podle následujícího kritéria:

 • děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Radvanice a Bartovice příslušném školském obvodu základní školy.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte – v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Informace pro zákonné zástupce k možnosti podat žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud o odklad žádáte, je třeba podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1 doložit písemnou žádost zákonného zástupce dítěte doporučujícím posouzením:

 • školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, pedagogické centrum apod.)
 • odborného lékaře (např. pediatr, logoped apod.)nebo klinického psychologa

Můžete se obracet na Pedagogicko-psychologickou poradnu v odloučené pracoviště: Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, Telefon: 553 810 750, 553 810 751, 733 165 152, 733 165 153, e-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

Informace pro zákonné zástupce, pokud byl žákovi povolen odklad povinné školní docházky

Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok k zápisu a požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může dítě zapsat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se k zápisu dostavit nemusí.

 Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023.