V rámci projektu EU peníze školám vytvářejí pedagogové školy následující digitální učební materiály.
Jsou k dispozici všem ostatním pedagogům základních škol v ČR a můžete si o ně napsat na e- mail

zsvrchlickeho.eupenize@seznam.cz

 

Anglický jazyk:
Angličtina pro 3. ročník (pro 3. ročník)
Angličtina pro 4. ročník (pro 4. ročník)
Holidays (pro 3., 5. a 9. ročník)
The Best Translator (pro 7., 8. a 9. ročník)
Český jazyk:
Znělé a neznělé souhlásky (pro 2. a 3. ročník)
Věta aneb co o ní ještě nevíme (pro 2. ročník)
Slabiky a slova (pro 1. ročník)
Vyjmenovaná slova (pro 3. ročník)
Matematika:
Geometrie v rovině a v prostoru (pro 3. a 4. ročník)
Geometrie v rovině a v prostoru (pro 6., 8 a 9. ročník)
Násobení a dělení pro 2. a 3. ročník (pro 2. a 3. ročník)
Funkce, závislosti a data (pro 8. a 9. ročník)
Chemie:
Chemie ve službách člověka (pro 9. ročník)
Sloučeniny anorganické chemie (pro 8. ročník)
Zeměpis:
Česká republika (pro 8. ročník)
Geografie světadílů (pro 7. a 8. ročník)
Přírodopis:
Vyšší rostliny (pro 7. ročník)
Přírodověda:
Lidské tělo (pro 5. ročník)
Vlastivěda:
Nejstarší české dějiny (pro 4. ročník)
Domov, obec, kraj, ČR (pro 4. ročník)
19. století (pro 5. ročník)
Prvouka:
Čtyři roční období (pro 1. a 2. ročník)
Bezpečné chování (pro 3. ročník)
Obec, kde žiji, krajina kolem nás (pro 3. ročník)
Informatika:
Základy práce s počítačem (pro 4. ročník)
Hardware, tabulkový a prezentační software (pro 7. ročník)
Počítačová grafika:
Počítačová grafika (pro 8. ročník)
Dějepis:
Dějiny 20. století (pro 9. ročník)
Starověké civilizace (pro 6. ročník)
Dějiny starověkého Řecka (pro 6. ročník)

 

Zde ještě sady výukových materiálů, které vytvořila ZŠ Trnkovecká 55 nyní naše odloučené pracoviště.

Anglický jazyk:

Angličtina pro 3. ročník (pro 3. ročník)

Angličtina pro druhý stupeň ZŠ (pro 6. - 9. ročník)

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova, vyjmenovaná slova - slovesa, pravopis vyjmenovaných slov (pro 4. ročník)

Číslovky, tvarosloví, slovní druhy ohebné, příslovce, předložky, slovní druhy neohebné  (pro 7. ročník)

Podstatná jména, tvary podstatných jmen, přídavná jména, tvoření přídavných jmen, druhy přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, zájmena, tvary zájmen, druhy zájmen  (pro 6. ročník)

Tvoření slov, význam slov, slova přejatá, slovní zásoba, slova příbuzná, zkratky, stavba slova, synonyma, skloňování přejatých slov, (pro 8. a 9. ročník)

Matematika:

Úhel, zlomek, Pythagorova věta, konstrukce trojúhelníka, procenta, operace s celými čísly, poměr, zobrazení na číselné ose, desetinné číslo, geometrický tvar, těleso (pro 6. a7.ročník)

Trojúhelník – rozdělení, úhly, výška, těžnice, střední příčka, kružnice opsaná, kružnice vepsaná, lichoběžník – vlastnosti a druhy, rovinné obrazce – jejich obvod a obsah, úhel a jeho dvojice, znaky dělitelnosti, společný násobek, společný dělitel, číselné soustavy- dekadická, dvojková (pro 9. ročník)

Informatika                                                                 

MS Word, karta vložení, zarovnání textu, řazení textu, rozložení stránky, písmo, barva, software, hardware, počítač, odrážky, číslování (pro 6. a 7. ročník)

Přírodopis:

Řasy, mechorosty, výtrusné rostliny, houby, lišejníky, buňka, prvoci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci, pavouci, korýši, včela, hmyz, brouci  (pro 6. ročník)    

Kořen, stonek, list, květ, plod, ryby, obojživelníci, plazy, ptáci, savci, hlodavci, primáti, sudokopytníci (pro 7. ročník)

Člověk, stavba těla, kostra, zrak, sluch, první pomoc, soustava: svalová, cévní, dýchací, trávicí, vylučovací, kožní, nervová, DNA, chromozom (pro 8. ročník)

Prvouka:

Roční období, škola, ovoce, zelenina, zvířata, rostliny, rodina, život, tradice, svátky (pro 1. ročník)

Smysly, krajina, pověsti, orgány, vlast, kostra, čas, hmotnost, objem, houby, neživá příroda, rostliny, zvířata, savci, ptáci, ryby, hmyz, obojživelníci  (pro 3. ročník)

Zeměpis:

Mapa, globus, atmosféra, litosféra, oceánie, savana, poušť, step, poledník, rovnoběžka, podnebí, počasí (pro 6. ročník)

Fyzika:

Látka, těleso, atom, molekula, délka, hmotnost, čas, objem, rychlost, teplota, síla, skládání sil, skupenství látek, meteorologie, magnet  (pro 6. a 7. ročník)

Práce, výkon, energie, model atomu, jaderná energie, vesmír, Slunce, planety, Ohmův zákon, kometa, galaxie   (pro 8. a 9. ročník)

Hudební výchova:

Hudební nástroje, lidová hudba, píseň, noty, stupnice, hudební formy, lidský hlas, dynamická znaménka, koleda, fuga, koncert, Mozart (pro 6. a 7. ročník)

Hudební nástroje, vývoj hudby, baroko, gotika, renesance, jazz, swing, pantomima, balet, muzikál, stupnice, Ježek, Voskovec, Werich (pro 8. a 9. ročník)

 

Sady výukových materiálů lze získat na adrese:       zsvrchlickeho.naarova@seznam.cz