Název projektu: Učíme se na zahradě

Akceptační číslo: 1190700381

Příjemce podpory: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o dendrofón a expozici dřeva, školu stopování a geoexpozici. Součástí bude také expozice aromatických a léčivých rostlin, alpinum a přístřešek.

 

 

Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu SMO ve výši 80.000,- Kč na podporu digitální výuky byly použity  na zakoupení výukových programů, které se využívají  při on-line výuce. Díky těmto programům byla výuka zajímavější, názornější a umožnila žákům, pracovat individuálně a vracet se k opakování a procvičování učiva i mimo on-line hodiny. 

Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu "Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně" pro školní hřiště na ulici
Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy usnesením č. 03696/RM1822/56 ze dne 28. 04.2020, ve výši 72.000,- Kč. Peněžní prostředky byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů.  Hřiště u budovy Vrchlickoého 401/52 bylo pro veřejnost otevřeno od 9.6.2020 do 13.9.2020 a na hřišti v tuto dobu působili dva správci. Hřiště u  odloučeného pracoviště Trnkovecká 55  bylo otevřeno pro veřejnost od 9.6.2020 do 11.9.2020 a pak ještě 10. a 11.10.2020, zde taktéž působily dva správci. Všichni správci hřiště se pohybovali na hřišti a dohlíželi na klidný průběh sportovních aktivit a na pořádek na hřišti.

 

Cizojazyčná knihovna – doplnili jsme knižní fond o anglické a německé knihy. Dále jsme zakoupili vybavení čtenářských koutků - sedací pytle, pohovky a skříňky na knihy. Školní cizojazyčná knihovna je zpřístupněna všem žákům i pedagogům na čtyřech budovách školy. Žáci i pedagogové mají možnost si vypůjčit publikace v anglickém a německém jazyce. Zájem o půjčování knih je velký, žáci i pedagogové si knihy půjčují nejen pro volný čas, ale také do výuky. Nově zakoupené knihy jsou velmi vítány. I přes koronavirovou pandemii si žáci i pedagogové knihy stále půjčovali.
Čteme pro radost – zakoupili jsme další knihy pro žáky 1. stupně, které byly umístěny do školní družiny, aktivita z časových důvodu – pandemie koronaviru byla realizována pouze na odl. pracovišti Bartovická 59. Žáci školní družiny se zábavnou formou zdokonalují ve čtení a naučí se rozbor díla (hlavní postavy, stručný obsah atd.), spolupracují ve skupinách. Vyrábí si výtvarné předměty spojené s tématikou přečtených příběhů, tím si rozvíjejí fantazii a zdokonalují drobnou motoriku. Aktivita je oblíbená a velice žáky baví.
Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne - zahrnuje dvě aktivity:
1. Vrchličácký labyrintík: žáci 4. - 6. ročníku soutěžili v tříčlenných družstvech. Úkoly byla vědomostní (poznávání písníček, otázky z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy atd.) a motorické (přemísťování kuliček do otvoru pomoci koordinace pohybu atd.). Vzhledem k pandemii koronaviru tato aktivita proběhla bez diváků.                
2. Vrchličácké zábavné odpoledne: žáci 1. - 2. ročníku soutěží v různých aktivitách – vědomostní, motorické atd., mají kostýmy, ke kterým si vyrobil krásné škrabošky a různé doplňky a ty nejhezčí a nejzajímavější byly odměněny. Z důvodu koronavirové pandemie tato aktivita proběhla v homogenních skupinách v rámci školní družiny.
Fantazie ze stavebnic: tato aktivita navazuje na aktivitu předešlých let a byla rozšířena do všech budov školy. Soutěže se zúčastnili žáci prvního stupně, kteří nejdříve soutěžili v rámci třídy a pak se ti nejlepší utkali mezi sebou. Škola zakoupila z financí dotace stavebnice LEGO, které pak zůstaly v družinách k dispozici všem dětem a je možné si je zapůjčit i do výuky v rámci pracovních činností. Žáci si zlepšili svou drobnou motoriku a rozvíjeli svou fantazii.
V rámci aktivity Sportovní dny byl florbalový turnaj pro chlapce 6. - 9. ročníku, další aktivitu jsme z časových důvodu – pandemie koronaviru nerealizovali. Škola zakoupila potřebné sportovní pomůcky a odměny vítězům.

Aktivity navazují na akce z předešlých let 2017, 2018 a 2019.

 

ostrava logo male

 

Cizojazyčná knihovna – doplnili jsme knižní fondu o anglické knihy a rozšířili o knihy v německém jazyce. Dále jsme zakoupili vybavení čtenářských koutků - sedací pytle. Školní cizojazyčná knihovna je zpřístupněna všem žákům i pedagogům na čtyřech budovách školy. Žáci i pedagogové mají možnost si vypůjčit publikace v anglickém a německém jazyce. Zájem o půjčování knih je velký, žáci i pedagogové si knihy půjčují nejen pro volný čas, ale také do výuky. Nově zakoupené knihy jsou velmi vítány. Číst anglickou či německou knížku v originále je totiž u našich žáků – in.
Čteme pro radost – zakoupili jsme další knihy pro žáky 1. a 2 stupně do školního klubu a školních družin, aktivita navazuje na aktivity z předešlých let 2017 a 2018. Žáci školního klubu a školní družiny se zábavnou formou zdokonalují ve čtení a naučí se rozbor díla (hlavní postavy, stručný obsah atd.), spolupracují ve skupinách, vyrábí si záložky, lampiony a výtvarné předměty s tématikou přečtených příběhů, čímž si rozvíjejí fantazii a zdokonalují drobnou motoriku. Aktivita proběhla jako noční čtení ve školních družinách a školním klubu.
Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne - zahrnuje tři aktivity:

1. Vrchličácký labyrintík: žáci 4. - 6. ročníku soutěžili v tříčlenných družstvech. Úkoly byla vědomostní (poznávání písníček, otázky z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy atd.), motorické (přemísťování kuliček do otvoru pomoci koordinace pohybu atd.) a sportovní.        2. Vrchličácký Halloween: žáci 1. - 4. ročníku soutěží v různých aktivitách – vědomostní, sportovní atd., mají kostýmy s danou tématikou a ty nejhezčí byly odměněny.

3. Amosovo dopoledne: žáci 7. - 9. ročníku soutěží v různách aktivitách zaměřených na předměty vyučované ve škole formou her, kvízů a hudebních aktivit.
Fantazie ze stavebnic: tato aktivita navazuje na aktivitu loňského roku a byla rozšířena do všech budov školy. Soutěž probíhala ve školních družinách a účastnili se ji žáci prvního stupně. Škola zakoupila z financí dotace stavebnice LEGO, které pak zůstaly v družinách k dispozici všem dětem. Žáci si zlepšili svou drobnou motoriku a rozvíjeli svou fantazii. Sportovní dny zahrnovali dvě aktivity 1. Ping pong - navazuje na aktivitu z roku 2018 a byla pro žáky 5. - 9. ročníku. Opět soutěžili nejen ve hře ping pong, ale i v aktivitách - ovládání pálky a míčku (slalom s míčkem na pálce, driblink s míčkem na pálce atd.). 2. Florbal a vybíjená, jak je umíme. Chlapci 5.- 9. ročníku soutěžili ve florbale a dívky ve vybíjené. Škola pro tyto akce zakoupila potřebné sportovní pomůcky a odměny vítězům.

 ostrava logo male

V období od 1.2.2019 do 31.1.20221 budou na naší škole probíhat aktivity financované z projektu "Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084"

 

Ve školním roce 2019/2020 na škole fungovalo:

4x Čtenářský klub

3x Klub zábavné logiky a deskových her

2x Klub komunikace v cizím jazyce


V druhém pololetí školního roku 2018/2019 na škole fungovalo 6 klubu:

3 x Čtenářský klub

1x Klub zábavné logiky a deskových her

2x Klub komunikace v cizím jazyce

Tyto kluby probíhaly vždy 1x týdně. Žáci navštěvovali knihovnu, byly zakoupeny anglické knihy, deskové hry a knihy pro děti a žáky.

  Dále po celou dobu druhého pololetí pracoval na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 školní asistent, který pomáhla znevýhodněným dětem - doučování, příprava na výuku atd.

V závěru školního roku 2018/2019 žáci odloučeného pracoviště Bartovická absolvovali  dva Projektové  dny: Poznáváme zvířata a Evoluce hudby. Źáci prvního a druhého stupně z budov Havláskové a Vrchlického v rámci Projektových dnů navštívili Planetárium Ostrava.

 

 

Financování dopravy na plavecký výcvik v druhém pololetí školního roku 2018/2019 a 209/2020 z MŠMT bylo velmi přínosné, žáci strávili přepravou méně času než při běžné dopravě hromadným prostředky, kde by museli přestupovat. V době zimních měsíců se také snížila nemocnost dětí, protože autobus je dopravil přímo od školy do místa, kde probíhala výuka plavání. Dopravu na plavecký výcvik si také pochvalovali rodiče.

 

V roce 2018 jsme obdrželi účelovou dotace z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na:

1. Soutěživé sportovní dopoledne - Den dětí ve výši 8.000,- Kč

tuto dotace jsme použili 1.6.2018 na děti, kdy si pedagogové školypro děti připravili dopoledne plné sportovních soutěží, které probíhaly na všech pracovištích školy. Děti na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 spolu s dětmi z mateřské školky absolvovaly cestu kolem světe a u každého stanoviště složily vlajku a mapu dané země a pak soutěžili ve sportovní disciplíně. V Anglii to byl slalom s deštníkem, v Austrálii skok v pytli, v Číně přenášeli pomocí hůlek křupky a spoustu dalších.

Na budově Vrchlického a Havláskové chodily třídy po stanovištích a plnili sportovní disciplíny – hráli ping pong, přenášeli pomocí kolíčků papír, jako ptáčci, lovily rybičky, procházeli opičí dráhu atd.

Na odloučeném pracovišti Bartovická soutěžili žáci jednotlivě ve skoku v pytli, slalomu s míčem, házeli na cíl apod.

Děti dostaly míče, skákací pytle a další sportovní potřeby k výuce a hlavně sladkou odměnu. Zakoupeno díky této účelové dotaci městského obvodu.

2. Odpolední dílničky pro děti a rodiče ve výši 10.000,- Kč

Tuto akci jsme uskutečnili 19. 10. 2018. Paní vychovatelka Šárka Ševčíková a paní učitelka Mgr. Nikol Ševčíková  si pro rodiče s dětmi připravili večerní tvořivou dílničku, která se uskutečnila na naší škole díky  této účelové dotaci. Rodiče s dětmi si zde mohli vyzkoušet malování na textil různými technikami, jako například práci se šablonami, razítky, foukacími fixy, tupování a vlastní malování. Rodiče i děti ukázali svou kreativitu a vytvořili si nádherné potisky na tašky a trička. Jejich výtvory byly natolik zdařilé, že by nikdo neřekl, že s touto technikou pracují poprvé. Nadále si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou, ze které lze vyrobit výrobky do domu i na zahradu. Maminky, tatínkové a jejich ratolesti vyráběli svícny ve tvaru koule. Práce jim šla pěkně od ruky, a tak jim ke svícnům přibyly květináče, misky a mnohé další výrobky podle vlastní fantazie. Rodiče odcházeli spokojeni a my doufáme, že tuto akci budeme moci znovu zopakovat a setkat se tak s rodiči a dětmi, kteří rádi tvoří. Některé maminky si chodí své výrobky dodělávat ještě nyní vždy v pondělky v rámci odpolední dílny pro rodiče, které vede vychovatelka školního klubu.

 

V roce 2015, 2016 a 2017 se nám díky grantu SMO podařilo realizovat projekt „Anglická knihovna“: Nejdříve jsme rozšířili činnost školní anglické knihovny na další dvě odloučená pracoviště naší školy na budovu na ulici Bartovické a Trnkovecké v dalším roce jsme zakoupili nové anglické knížky: fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci - a převážně teenageři - rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke „koukání“. Další rok jsme opět zakoupili knihy a komiksy do všech knihoven. V roce 2017 jsme díky grantu nastartovali také aktivitu vedoucí ke zdokonalení čtenářské gramotnosti a to aktivitou Čteme s Andersenem a letos jsme pokračovali aktivitou Čteme pro radost. Byly zakoupený knihy pro děti, které jsme si četli a následně si děti vyráběly záložky a své první knihy.

Letos jsme získali účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 17/1114, ve výši 80.000,- Kč. Tento příspěvek byl rozdělen na financování tří aktivit: Anglická knihovna – doplnění knižního fondu a vybavení, Čteme pro radost, Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne, Objevujeme ping – pong a Fantazie ze stavebnic. Nakoupili jsme anglické knihy, odměny pro soutěžící děti, sportovní vybavení do tělocvičny a stavebnice LEGO.

 

ostrava logo male

 

V roce 2015 a 2016 se nám díky grantu SMO podařilo realizovat projekt „Anglická knihovna“: Nejdříve jsme rozšířili činnost školní anglické knihovny na další dvě odloučená pracoviště naší školy na budovu na ulici Bartovické a Trnkovecké v dalším roce jsme zakoupili nové anglické knížky: fantastické komiksy, hororovou, fantasy a sci-fi literaturu, neboť tyto knihy mají žáci - a převážně teenageři - rádi. Oblíbené knížky o přírodě, zvířatech i technice (naučně populární) udělaly radost převážně mladším dětem. Neopomněli jsme pohádky, ať už ve čtené podobě, určené k poslechu, či ke „koukání“.

Letos jsme získali účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 16/1190, ve výši 40.000,- Kč. Tento příspěvek byl rozdělen na financování tří aktivit: Anglická knihovna – doplnění knižního fondu, Čtení s Andersenem a Slavíme 90. let školy.

Anglická knihovna – doplnili jsme knižní fond na všech pracovištích. Školní anglická knihovna je zpřístupněna žákům i pedagogům na čtyřech budovách Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp.org. a to jmenovitě: na hlavní budově na Vrchlického ulici, kde máme v jazykové učebně umístěn hlavní knižní fond s videotékou. Na odloučeném pracovišti – budova Havláskova, kde najdeme opět v jazykové učebně knihy a časopisy pro mladší žáky, a dále je zpřístupněna knihovnička žákům ve vestibulu školy na odloučeném pracovišti Trnkovecká a čtenářský kout pro žáky prvního stupně na odloučeném pracovišti Bartovická.
Výměna knih mezi budovami probíhá řízeně dvakrát ročně, s postřehy a žádostmi pověřených učitelů, většinou vyučujících anglického jazyka. Mají přehled o tom, co žáky zaujalo, co je zajímá a líbí se jim číst, popřípadě která kniha byla vypůjčena nejčastěji.  Úspěšně se nám daří půjčovat také anglické časopisy Gate a RR.

Nově nakoupené knihy jsou žáky vždy vítány. Zvyšuje se jejich kvalita a atraktivita. K novým přírůstkům knižního fondu patří knihy pro nejmenší čtenáře – Peppa Pig, dvojjazyčné pohádky apod., oblíbené knihy ve formě komiksu a knihy naučné pro starší žáky, či anglická verze Poseroutky. Klasická anglická a americká literatura a plné verze nezjednodušených textů jsou určeny především budoucím studentům. Máme zájem o pořízení odborných encyklopedií pro doplnění výuky i v jiných předmětech, ty jsou však už dosti finančně náročné.
Školní anglická knihovna je určena všem žákům školy, na nižším stupni začínáme s četbou většinou ve třetím ročníku, ale už i druháci si u nás pro knihy chodí. S nástupem na 2. stupeň ZŠ nabízíme pak žákům další zajímavé tituly a aktivní čtenáři se mezi nimi v každé třídě vždy najdou. Číst anglickou knížku v originále je totiž u našich žáků – in.

Slavíme 90. let školy - akce, která se konala u příležitosti oslav 90. výročí založení školy na ulici Vrchlického. Dne 16. 6. 2017 proběhla slavnostní akademie, kde vystoupili žáci školy na podiu financovaném z tohoto příspěvku. Dále jsme z tohoto příspěvku pronajali autobus, který jezdil po Radvanicích a Bartovicích s občany, bývalými pedagogy a žáky a seznamoval je s historickými místy obvodu a hlavně s budovami, ve kterých se škola nacházela před výstavbou budovy školy na ulici Vrchlického a také ukázala budovy, kde se škola nachází nyní. Všem účastníkům akce byl předán Almanach, který byl taktéž financován z tohoto příspěvku. Akce zaznamenala velký úspěch mezi veřejností, zúčastnilo se jí cca 1200 občanů obce, absolventů a bývalých pedagogů školy.

Čtení s Andersenem – cílem bylo zdokonalit čtenářskou gramotnost žáků a seznámit je s pohádkami H. CH. Andersena. Akce proběhla 19. 10. a 20. 10. 2017 – šlo o tzv. noční čtení, kdy jsme si v odpoledních a večerních hodinách četli pohádky a vyráběli knihy, záložky a kreslili obrázky, večer před spaním ve škole pak pohádky četli pedagogové a další den jsme pokračovali v rámci hodin českého jazyka ve čtení pohádek a následně ve výrobě záložek. Z příspěvku byly zakoupeny knihy s pohádkami H. CH. Andersena a výtvarné potřeby, které sloužili k výrobě záložek, knih a obrázků s tématikou přečtených pohádek. Projekt byl úspěšný, žákům se moc líbil a škola by chtěla v podobném duchu pokračovat i v příštích letech. Pohádky od H. Ch. Andersena byly předány do školní družiny, kde si je děti čtou odpoledne a dále si je budou půjčovat pedagogové do hodin českého jazyka a žáci si je budou v těchto hodinách číst.

 

ostrava logo male

 

Neinvestiční účelová dotace SMO 03581/RM1418/54 na realizaci projektu "Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně" pro školní hřiště na ulici Vrchlického 5 a na ulici Trnkovecká 55, poskytnutá Magistrátem města Ostravy, ve výši 120.000,- Kč, v tomto členění: ZŠ Vrchlického: 60.000,-Kč a odloučené pracoviště Trnkovecká 55: 60.000,-Kč, byla určena a použita na úhradu nákladů provozu školního hřiště na ulici Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice, školního hřiště odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, na proplacení dohody o provedené práce pro správce hřišť a na doplnění sportovních potřeb. Na náš účet byla poukázána částka 110.000,-Kč, schválená Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice svým usnesením č. 719/37/16 ze dne 4. května 2016 a č. 771/40/16 ze dne 15. června 2016 v členění 60.000, Kč ZŠ Vrchlického a 50.000,-Kč odloučené pracoviště Trnkovecká 55. Peněžní prostředky byly určeny na úhradu neinvestičních výdajů, a to osobních výdajů (DPP), vč. zákonných odvodů. Na hřišti Vrchlického působili jako správci hřiště slečna Lucie Linhartová, pan Zdeněk Jedlička a pan Dominik Jedlička. Na hřišti odloučeného pracoviště působily jako správci hřiště paní Monika Suchá a Helena Šedivá.

Občané i návštěvníci obce jsou o této neinvestiční účelové dotaci poskytnuté Magistrátem města Ostravy informováni formou vývěsek v prostoru hřiště, RaB novinách, webových stránkách školy a ve školním časopise Listy Vrchličáku. Za tuto dotaci velmi upřímně děkujeme.

ostrava logo male

 

ZŠ Vrchlického, vedení školy