Na myšlenku udělat něco pro životní prostředí jsme přišli v hodině přírodovědy. Povídali jsme si o nedostatku vody a suchu,o problému s plasty a odpadu vůbec. KAM S NÍM?? - to víme,máme barevné kontejnery, ale najednou tady byla chuť posunout TO dál.
Koukli jsme na internet a našli REMOBIL.
Myšlenka sběru starých nefunkčních mobilů, které se repasují a předávají dál k užitku, děti nadchla. Musím říci,že především žáci V.A,  kteří stáli u zrodu tohoto projektu, byli velmi aktivní a zodpovědní za celou akci ve škole. Všechny přístroje vždy pečlivě prohlédli,zda nemají SIM kartu, ochotně vysvětlovali ostatním, co všechno mohou ještě přinést do boxu a byli tzv. stále po ruce. Sběrný box jsme poslali asi po měsíci naplněný a rozhodně máme v plánu akci zopakovat.

O výsledcích soutěže REMOBIL vás budeme informovat na www.remobil.cz/soutez.html.

 mobily

 

Oslava 130. výročí založení bartovické školy proběhla dne 10. 6. 2016 fotografie můžete vidět zde.

 bartovická škola

 

 

 

130. výročí založení bartovické školy, které v tomto roce slavíme, nám umožňuje ohlédnout se do let minulých. Naši předkové svým rozhodnutím postavit školu pomohli budovat základy vzdělanosti a školství v obci Bartovice.

Obec Bartovice byla v dřívějších dobách „přiškolena“ k Šenovu. Místní školu „U kostela“ navštěvovalo od roku 1880 průměrně 230 dětí z Bartovic. V roce 1884 však školní inspekce zjistila, že škola je přeplněna a vydala rozhodnutí k postavení dvojtřídní školy v Bartovicích. Aresinovi, tehdejší majitelé panství darovali obci pozemek a 25. Září 1885 položil starosta obce Jan Tomis základní kámen nové školy.

Práce pokračovaly tak rychle, že do zimy byla budova pod střechou. Celkové náklady na stavbu činily 12 000 zlatých vídeňské měny. 1. listopadu 1886 byla škola otevřena a 10. listopadu, ve středu, za krásného počasí, vysvěcena.  

15. listopadu 1886 bylo v bartovické škole zahájeno vyučování.

Ve školním roce 1895/1896 byla škola rozšířena na školu trojtřídní a po přistavení dvou tříd na východní straně v roce 1902/1903 byla reorganizována na školu pětitřídní.

Ve školním roce 1910/1911 bylo zrušeno dvojjazyčné vyučování. Všechny předměty se učily česky, němčina byla jako povinný předmět zavedena od 1. třídy.

Počátkem roku 1913 školu navštěvovalo 405 žáků. Proto zemská rada nařídila obecnímu představenstvu, aby co nejdříve zřídilo další učebnu pro šestou třídu. Následné události I. světové války však tomu zabránily a výuka v celé naší zemi utržila válečnými strastmi značné šrámy.

Zákonem z roku 1919 bylo ustanoveno, že v každé politické obci musí být na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva, zřízena veřejná obecní knihovna. Roku 1920 byla z podnětu správce školy zřízena knihovna v budově školy. Knihy darovaly vzdělávací spolky. Prvním knihovníkem byl ustanoven učitel Albín Havlásek.

Jelikož počet dětí v bartovické škole v letech dvacátých neustále stoupal, schválilo komisionální řízení 5. března 1930 návrh místní školní rady na přístavbu severozápadního traktu. Se stavbou se začalo 1. července 1930 a kolaudace proběhla již 19. září.  

Ve škole bylo zapsáno 371 žáků a tak se ve školním roce 1931/1932 vyučovalo v deseti třídách. 4. srpna 1932 byla škola reorganizována výnosem Zemské školní rady – s platností od školního roku 1932/1933 na školu šestitřídní.  

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se 14. března 1939 objevily v obci motorizované jednotky německého vojska. V červenci a srpnu se německé vojsko ubytovalo ve škole a 1. září 1939 Němci okupovali Polsko.

O vánočních prázdninách 1939 bylo zavedeno do všech tříd elektrické osvětlení, o letních prázdninách 1941 byla postavena nová hospodářská budova a do školy byl zaveden vodovod.

V pátek 30. června 1944 se nad obcí v několika vlnách objevila první nepřátelská letadla, po kterých začala německá protiletadlová děla střílet. Úlomky střel dopadly i do okolí školy. Jedna střepina vážící devět kilogramů dopadla před hlavní vchod. V dalším školním roce bylo vyučování velmi často rušeno leteckými poplachy a do školní budovy se nastěhovali němečtí vojáci.

Když 2. května 1945 začal v brzkých ranních hodinách boj o Bartovice, byla škola ostřelována děly. Osm granátů budovu zasáhlo ze západní strany a zbořilo tak severozápadní stěnu v prvním poschodí a přízemí. Zařízení tříd bylo zcela zničeno, ale Bartovice se konečně staly svobodnou obcí.

S řádnou výukou se započalo ihned po osvobození, ale pobořené dvě třídy byly provozuschopné až v roce 1946.

V roce 1951 byla ukončena činnost Haléřového spolku a spolupráci rodičů a školy zajišťovalo pouze SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

V roce 1974 bylo klasické vytápění tříd kamny nahrazeno ústředním topením a v letech devadesátých bylo zavedeno plynové topení. Generální oprava budovy spolu s novými omítkami byla provedena roku 1980.

Velký vliv na stavy žáků ve třídách mělo vybudování silnice mezi Ostravou a Havířovem. Bartovice tak byly rozděleny na dvě části spojené pouze oklikou přes Šenov. Škola se proto stala pro děti z dolní části obce méně dostupnou \ rodiče dávali své potomky raději do šenovské školy, která byla dosažitelná autobusovým spojem. Také z horní části Bartovic začaly některé děti navštěvovat školu v Radvanicích, neboť i tato byla lépe přístupná autobusem. Toto přispělo k tomu, že ve škole ubývalo žáků. V roce 1995 však obec vybudovala novou silnici spojující opět obě části obce a zavedla zde pravidelnou linku MHD. Děti tak mohou využívat autobus k cestě do školy i ze školy. To ovlivnilo nejen zvýšení počtu žáků ve třídách, ale i možnost rozšíření mimoškolních aktivit. V roce 2003 se škola stala součástí ZŠ Vrchlického v Radvanicích.

Letos je ve škole 56 žáků ve třech třídách (1. ročník, spojený 2. a 4.ročník, spojený 3. a 5. ročník). Děti mají možnost prakticky denně navštěvovat některé ze zájmových kroužků zaměřené na sport, anglický jazyk, podporu čtení a práci s počítačem. Rovněž výuka na hudební nástroje probíhá v rámci spolupráce se ZUŠ Edmunda Runda přímo v budově školy.

Také již několik let funguje spolupráce s obyvateli místního Domu s pečovatelskou službou a s mateřskou školou Ještěrka.

Ve škole máme fungující spolek Unie rodičů, který dětem organizuje různé akce (Mikuláš, Přichází Ježíšek, návštěva kina, sběr papíru), pomocí grantu získává finance pro zpestření činnosti ve školních družinách a přispívá na různé mimoškolní činnosti dětí.

V závěru školního roku 2014/2015 se škola i školní zahrada dočkala důležité rekonstrukce.  

Na závěr už jen přání …. Přání, aby se tato pěkná škola v krásném a klidném prostředí dočkala dalších výročí, aby rodiče měli důvěru v práci učitelů a aby škola byla centrem dění, vzdělání a chloubou obce.

Dne 9. 12. 2014 se setkaly obě naše přípravné třídy na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. Děti se podělily o své zkušenosti a znalosti, kterých již dosáhly za prvního čtvrt roku působnosti ve škole. Společné dění ve třídě, tělocvičně i snoozelenu bylo inspirativní pro obě třídy a děti se již těší na další brzká společná setkání, protože si velmi dobře rozuměly a našly nové kamarády. Fotografie zde.

Spolupráce PT

Žáci II.C a III.C základní školy Vrchlického 5 v Ostravě-Radvanicích se 11.12. 2014 zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Kromě toho, že se jedná o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si zde žáci vyrobili spoustu drobných předmětů týkajících se Vánoc. Vyzkoušeli si vykrajování perníčků, které po upečení s chutí snědli, maminkám vyrobili přáníčka a svícny s čajovou svíčkou. Nikdo neodešel s prázdnou, v taškách si děti odnášely buď vlastnoručně vyrobené nebo zakoupené dárečky. Dětem se akce velice líbila a napřesrok si akci určitě zopakujeme. Fotografie zde.

Vánoční dílny

Dne 5. 12. 2014 navštívil opět naší školu Mikuláš, anděl a čert. Letos si sebou Mikuláš přinesl i knihu hříchů, ve které měl zapsány všechny hříšné dušičky. Naštěstí děti, které se přiznaly ke svým špatnostem, hodný anděl od hříchu očistil, aby mohly dostat Mikulášskou nadílku. Za sladkosti děti poděkovaly písničkou nebo básničkou. Třetí třída dokonce překvapila a zazpívala anglickou písničku, kterou se děti naučily v hodinách angličtiny (pochvala těmto odvážným žákům). Na závěr každé nadílky se třída s touto trojicí vyfotila. Děti slíbily, že již budou hodné a tak se těší na příští rok na novou nadílku od hodného Mikuláše. Velké poděkování patří také žákyním VII.A (Patricie Bulavčáková, Adéla Čížová, Tereza Klimková), které akci připravily. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Vrchlického

Žáci ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 v čase předvánočním vytvořili nádherné betlémy, které byly vystaveny na výstavě Slezských betlémů a górnoślaskich szopek. Děti prvního až sedmého ročníku vystřihovaly, vybarvovaly, lepily a zdobily, jak nejlépe uměly, jejích dílka se jim krásně povedla a na výstavě skvěle reprezentovaly naší školu. Výstavu připravila Tělovýchovná jednota Ostrava ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů a regionální pobočkou Severomoravští betlémáři v prostorách Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě. Inspirativní výstava téměř stovky papírových, textilních, keramických a jiných betlémů vyrobených především dětmi a mladistvými ze slezského území Česka a Polska, doplněnou o výrobky s vánoční tématikou z předškolních, školních či jiných kolektivů byla úžasná. Fotografie naleznete zde.

Vyrábíme Betlém web

Mikuláš, andělé a čerti navštívili 5. prosince děti, aby jim předali mikulášské balíčky. Děti balíčky nedostaly jen tak, musely Mikuláši, andělům a čertům zazpívat písničku a zarecitovat básničku. Ty nejzlobivější chtěli dát čerti do pytle, ale když jim slíbily, že se polepší tak je andílci přemluvili, ať je do pekla neberou. Děti měly z návštěvy mikulášské družiny velkou radost. Balíčky dětem zakoupili učitelé ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Trnkovecká 55. Velký dík patří také žákům IX.B, kteří se na celé akci podíleli.Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Trnkovci web

Žáci VI.B byli OPĚT A ZASE úspěšní v dopravní soutěži- „Do třetice všeho dobrého“

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo ve dnech 23.5. -24.5.2013

v autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sešlo se zde celkem dvanáct družstev z celého Moravskoslezského kraje. Šest družstev soutěžilo v mladší kategorii a šest ve starší kategorii.

Žáky čekalo pět disciplín - jízda na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy pravidel silničního provozu, práce s mapou a praktické poskytování první pomoci. Věřte, konkurence byla značná a naše družstvo patřilo k nejmladším. A přesto žáci dokázali obhájit PRVNÍ místo a postupují do celostátního finále, které se uskuteční 18.6.-20.6.2013 v Plzni. Před námi jsou týdny tréninku a zdokonalování, protože v Plzni se již setkají ta nejlepší družstva z celé České republiky. Tak nám přejte štěstí a držte pěsti!

Fotografie z krajského i okresního kola soutěže si můžete prohlédnout zde.

 19. 12. 2008 paní učitelka Jana Kaniová zorganizovala zájezd do Brna na velkolepou výstavu, která návštěvníkům představuje rekonstrukci Tutanchamonovy  hrobky. Žáci naší školy se vydali na dobrodružný průzkum hrobky ve virtuální společnosti  slavného archeologa Howarda Cartera (1874-1939). Vzácné předměty jsou zde uspořádány přesně tak, jak je Carter objevil v roce 1922.
Vláda mladého egyptského faraona Tutanchamona byla krátká a nevýznamná. O to více nás udivuje, jaké bohatství obsahuje jeho hrob, jehož jedinečnost spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních, unikl pozornosti vykradačů v Údolí králů.
Na výstavě mohli naši žáci soutěžit. Odpovídali na otázky, vyhledávali vzácné předměty a popisovali je, zamýšleli se, co je nejvíc oslovilo. Všichni pracovali velmi svědomitě. V lednu byl oznámen vítěz soutěže a byl také odměněn cenou od paní učitelky Kaniové.
Odpolední program nám umožnil krátce nahlédnout do centra předvánočního Brna. S nejznámějšími pamětihodnostmi nás seznámila paní vychovatelka Lenka Laštuvková.

3. 6. 2008 se uskutečnil festival, ve kterém žáci představili svá multimediální díla na interaktivní tabuli. Publikum tvořili rodiče žáků, paní místostarostka obce Ivana Michálková, pan Kania, pedagogové a žáci školy. Práce vznikaly v projektu propojené výuky informatiky a dějepisu. Vyučující dějepisu zadala žákům témata prací a poskytovala jim odborné konzultace, vyučující informatiky zajišťovala jejich zpracování na počítači. Publikum bylo díly žáků nadšeno a nešetřilo chválou.
Všichni soutěžící za odměnu získali zájezd do Lednicko-Valtického areálu, který věnoval sponzor celé akce Mgr. Karel Kania z firmy A-Z finance i.c., s.r.o. Další ceny pro vítěze věnoval také městský obvod Radvanice a Bartovice.