Vítězem veřejné zakázky na „14 denní ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace“. Tento pobyt bude financována z účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci 14 denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací, usnesení rady města č. 07201/RM1418/101.

Vyhlášení veřejné zakázky: 13.11.2017

Ukončení veřejné zakázky: 24.11.2017 v 10:00 hod.

Vítěz: firma Pilifi s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 02007304

Místem pobytu bude Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou

 

ostrava logo male

 

Členové žákovské rady - budova Vrchlického

 

V.A - Klára Čížová

VI.A - Karolína Žebráková

VI.B - Ondřej Barč, Robin Tichý

VII.A - Andrea Stankušová, Ondřej Jandát

VIII.A - Nikolas Berousek

VIII.B - Miriam Ševčíková

IX.A - Nicole Rucká

 

Plán žákovské rady zde.

 

žákovská rada

1. Projekt Vzdělání základ života

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Podrobnější informace k tomuto projektu zde.

Vzdělávání základ života

2. Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Více informací zde.

 3. Projekt S obědem je škola veselejší

Projekt se zaměřuje na podporu školního stravování pro znevýhodněné žáky.

4. Projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

Projekt se zaměřuje na doučování žáků se sociálně znevýhodněného prostředí.

Oslava 130. výročí založení bartovické školy proběhla dne 10. 6. 2016 fotografie můžete vidět zde.

 bartovická škola

 

 

 

130. výročí založení bartovické školy, které v tomto roce slavíme, nám umožňuje ohlédnout se do let minulých. Naši předkové svým rozhodnutím postavit školu pomohli budovat základy vzdělanosti a školství v obci Bartovice.

Obec Bartovice byla v dřívějších dobách „přiškolena“ k Šenovu. Místní školu „U kostela“ navštěvovalo od roku 1880 průměrně 230 dětí z Bartovic. V roce 1884 však školní inspekce zjistila, že škola je přeplněna a vydala rozhodnutí k postavení dvojtřídní školy v Bartovicích. Aresinovi, tehdejší majitelé panství darovali obci pozemek a 25. Září 1885 položil starosta obce Jan Tomis základní kámen nové školy.

Práce pokračovaly tak rychle, že do zimy byla budova pod střechou. Celkové náklady na stavbu činily 12 000 zlatých vídeňské měny. 1. listopadu 1886 byla škola otevřena a 10. listopadu, ve středu, za krásného počasí, vysvěcena.  

15. listopadu 1886 bylo v bartovické škole zahájeno vyučování.

Ve školním roce 1895/1896 byla škola rozšířena na školu trojtřídní a po přistavení dvou tříd na východní straně v roce 1902/1903 byla reorganizována na školu pětitřídní.

Ve školním roce 1910/1911 bylo zrušeno dvojjazyčné vyučování. Všechny předměty se učily česky, němčina byla jako povinný předmět zavedena od 1. třídy.

Počátkem roku 1913 školu navštěvovalo 405 žáků. Proto zemská rada nařídila obecnímu představenstvu, aby co nejdříve zřídilo další učebnu pro šestou třídu. Následné události I. světové války však tomu zabránily a výuka v celé naší zemi utržila válečnými strastmi značné šrámy.

Zákonem z roku 1919 bylo ustanoveno, že v každé politické obci musí být na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva, zřízena veřejná obecní knihovna. Roku 1920 byla z podnětu správce školy zřízena knihovna v budově školy. Knihy darovaly vzdělávací spolky. Prvním knihovníkem byl ustanoven učitel Albín Havlásek.

Jelikož počet dětí v bartovické škole v letech dvacátých neustále stoupal, schválilo komisionální řízení 5. března 1930 návrh místní školní rady na přístavbu severozápadního traktu. Se stavbou se začalo 1. července 1930 a kolaudace proběhla již 19. září.  

Ve škole bylo zapsáno 371 žáků a tak se ve školním roce 1931/1932 vyučovalo v deseti třídách. 4. srpna 1932 byla škola reorganizována výnosem Zemské školní rady – s platností od školního roku 1932/1933 na školu šestitřídní.  

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se 14. března 1939 objevily v obci motorizované jednotky německého vojska. V červenci a srpnu se německé vojsko ubytovalo ve škole a 1. září 1939 Němci okupovali Polsko.

O vánočních prázdninách 1939 bylo zavedeno do všech tříd elektrické osvětlení, o letních prázdninách 1941 byla postavena nová hospodářská budova a do školy byl zaveden vodovod.

V pátek 30. června 1944 se nad obcí v několika vlnách objevila první nepřátelská letadla, po kterých začala německá protiletadlová děla střílet. Úlomky střel dopadly i do okolí školy. Jedna střepina vážící devět kilogramů dopadla před hlavní vchod. V dalším školním roce bylo vyučování velmi často rušeno leteckými poplachy a do školní budovy se nastěhovali němečtí vojáci.

Když 2. května 1945 začal v brzkých ranních hodinách boj o Bartovice, byla škola ostřelována děly. Osm granátů budovu zasáhlo ze západní strany a zbořilo tak severozápadní stěnu v prvním poschodí a přízemí. Zařízení tříd bylo zcela zničeno, ale Bartovice se konečně staly svobodnou obcí.

S řádnou výukou se započalo ihned po osvobození, ale pobořené dvě třídy byly provozuschopné až v roce 1946.

V roce 1951 byla ukončena činnost Haléřového spolku a spolupráci rodičů a školy zajišťovalo pouze SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

V roce 1974 bylo klasické vytápění tříd kamny nahrazeno ústředním topením a v letech devadesátých bylo zavedeno plynové topení. Generální oprava budovy spolu s novými omítkami byla provedena roku 1980.

Velký vliv na stavy žáků ve třídách mělo vybudování silnice mezi Ostravou a Havířovem. Bartovice tak byly rozděleny na dvě části spojené pouze oklikou přes Šenov. Škola se proto stala pro děti z dolní části obce méně dostupnou \ rodiče dávali své potomky raději do šenovské školy, která byla dosažitelná autobusovým spojem. Také z horní části Bartovic začaly některé děti navštěvovat školu v Radvanicích, neboť i tato byla lépe přístupná autobusem. Toto přispělo k tomu, že ve škole ubývalo žáků. V roce 1995 však obec vybudovala novou silnici spojující opět obě části obce a zavedla zde pravidelnou linku MHD. Děti tak mohou využívat autobus k cestě do školy i ze školy. To ovlivnilo nejen zvýšení počtu žáků ve třídách, ale i možnost rozšíření mimoškolních aktivit. V roce 2003 se škola stala součástí ZŠ Vrchlického v Radvanicích.

Letos je ve škole 56 žáků ve třech třídách (1. ročník, spojený 2. a 4.ročník, spojený 3. a 5. ročník). Děti mají možnost prakticky denně navštěvovat některé ze zájmových kroužků zaměřené na sport, anglický jazyk, podporu čtení a práci s počítačem. Rovněž výuka na hudební nástroje probíhá v rámci spolupráce se ZUŠ Edmunda Runda přímo v budově školy.

Také již několik let funguje spolupráce s obyvateli místního Domu s pečovatelskou službou a s mateřskou školou Ještěrka.

Ve škole máme fungující spolek Unie rodičů, který dětem organizuje různé akce (Mikuláš, Přichází Ježíšek, návštěva kina, sběr papíru), pomocí grantu získává finance pro zpestření činnosti ve školních družinách a přispívá na různé mimoškolní činnosti dětí.

V závěru školního roku 2014/2015 se škola i školní zahrada dočkala důležité rekonstrukce.  

Na závěr už jen přání …. Přání, aby se tato pěkná škola v krásném a klidném prostředí dočkala dalších výročí, aby rodiče měli důvěru v práci učitelů a aby škola byla centrem dění, vzdělání a chloubou obce.

Od září do června – Na Trnkovci sbíráme víčka pro Aničku

Děti z odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, ZŠ Ostrava-Radvanice, sbírají víčka pro Aničku. Foto zde. S touto dobročinnou aktivitou jim pomáhá velký žabák, kterého děti společně vyrobily. Žabákovo velké břicho se rychle plní. Sbíráme nejen víčka od plastových lahví, ale i od káv, aviváží a třeba i plechovky od nápojů. Kdo by se chtěl k nám přidat, zde se dozví více o holčičce, které pomáháme: http://anickajuroskova.cz/index.php/sber-vicek/102-sber-vicek

19.2.2016 – Prvňáci z Trnkovce v knihovně

Prvňáci ze ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp org. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 navštívili knihovnu v Ostravě-Radvanicích. Z knihovny se vrátili s větou „Paní učitelko, tam bylo tolik knížek!“. Co teprve, až si vybrané knihy sami přečtou. Někteří z nich totiž již budou mít vlastní čtenářské průkazy. V knihovně to bylo super a už těšíme na další návštěvu. Fotografie zde.

29.2. - 13.3.2016 - Škola v přírodě Horský hotel Jelenovská

Ve škole v přírodě jsme se dopoledne učili odpoledne jsme chodili na procházky do okolí po vyznačených turistických cestách na Hložeckou kapli, do Valašských Klobouků a na hrad Brumov. Večer jsme navštěvovali bazén, tělocvičnu, sledovali filmy a učili se zpívat písně.

Program žáků byl rozdělen do dvou skupin. První skupina třídy PT B, I.D, III.C, IV.C , V.B, VI.C a VIII.B a druhá skupina třídy VI.A , VI.B, VII.A, VIII.A a IX.A. ……Více se dočtete zde.

Fotografie první skupiny žáků odloučeného pracoviště Trnkovecká zde a foto druhé skupiny zde.

15.3.2016 - Asijský den v V. A

Dne 15.3. 2016 proběhl ve třídě projektový den s názvem „Asijský den.“ Jelikož probíráme ve Vlastivědě jednotlivé světadíly, udělali jsme si v rámci výuky den plný změn a nových poznatků. ……. Více o této akci zde. Fotografie z této akce zde.

21.3.2016 – Velikonoční dílny

Žáci II. B a III. C základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 se 21.3. 2016 zúčastnili Velikonočního veselí v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární….. Více o akci zde a fotografie zde.

3.4. – 16.4.2016 Škola v přírodě Hotel Všemina

První dny nám svítilo sluníčko, chodili jsme na vycházky, V.A a IV. A jela na výlet do Zlína a prošli jsme se ke Kapličce. I.A, I.B a PT A se prošli do vesničky Trnava. Někteří si vyrobili indiánské čelenky a jiní si vyrobili vlastní trička. Fotky tříd PT A, IV.A, I.A, I.B a V.A můžete vidět zde. Žáci z  I.C navštívili vesničku Všemina, prošli se po okolí a zaplavali si v bazéně Děti z III.B chodí na procházky, do bazénu a vyšlapali až ke Kapličce. Fotky I.C  a III.B můžete vidět zde.

3.4. – 16.4.2016 Škola v přírodě Hotel Zubříč

Fotografie zde.

15.4.2016 – Jarní projektový den na Trnkovci

V pátek 15. 4. 2016 se celý první stupeň na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55, ZŠ O-Radvanice, Vrchlického 5, ponořil do kreativní nálady. Děti již tradičně na několika stanovištích vyráběly dekorativní předměty s jarní tématikou. Odnášely si zápichy a ozdoby například v podobě čápů, zajíců, kohoutů a také ozdobený věnec z březových větviček. Fotografie zde.

4.12.2015 – Mikláš na Trnkovci

Bylo páteční dopoledne 4. 12. a děti se pilně učily tu český jazyk, tu matematiku či jiný předmět. Najednou se ozvalo řinčení řetězů a do tříd odloučeného pracoviště na Trnkovci vstoupil Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou. Fotografie z této akce zde.

4.12.2015 – Mikuláš na Vrchlického

Na budově Vrchlického přišel Mikuláš s čerty a anděly a rozdal dětem dárečky, které věnovalo SRPŠ. Fotografie z této akce zde.

4.12.2015 – Stavění Betlému

V čase předvánočním jsme opět stavěli nádherný dřevěný Betlém v prostorách vstupu na budově Vrchlického a užívali si času předvánočního. Fotografie z této akce zde.

7.12.2015 – Vánoční dílny

Rok se s rokem sešel a žáci II.B a III.C základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 , odloučeného pracoviště Trnkovecká se 7.12. 2015 opět zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Letos se k nim připojila i přípravná třída B. Kromě toho, že se jedná o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si zde žáci vyrobili spoustu drobných upomínkových předmětů týkajících se Vánoc. Fotografie z této akce zde.

9.12.2015 – Slavnostní otevření odloučeného pracoviště Trnkovecká po rekonstrukci

V letošním roce proběhla rekonstrukce budovy výměna oken, oprava střechy a zateplení budovy. Škola je v novém kabátě a všem se v ní moc líbí. Fotografie z této akce zde.

11.12.2015 – Slavnostní otevření odloučeného pracoviště Bartovická po rekonstrukci

Velká rekonstrukce budovy proběhla i na odloučeném pracovišti Bartovická výměna oken a zateplení budovy. Škola je v novém kabátě a všem se v ní moc líbí. Fotografie z této akce zde.

14.12.2015 – Vánoční besídka I.D

Trnkoveční prvňáčci ze ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace si 14. 12. 2015 připravili malé vystoupení pro rodiče. Zazněly v něm koledy, písničky a básničky plné sněhových vloček a vůně vánoc. Na příjemnou vánoční atmosféru budou vzpomínat prňáčci, všichni rodiče a milí hosté, kteří se této krásné akce zúčastnili. Všem přejeme krásné vánoce. Fotografie z této akce zde.

 14.12.2015 – Vánoční besídka školní družiny

2.11.2015 – Projektový den „Halloween“ Trnkovecká

Na Trnkovci 2. listopadu strašilo. Děti z odloučeného pracoviště Trnkovecké 55, ZŠ O- Radvanice, Vrchlického 5 si vyráběly masky na obličej - duchy, upíry, čarodějnice a rozličné příšerky. Žáci z druhého stupně se navíc proměnili na organizátory soutěží pro své mladší kamarády. Porota měla těžké rozhodování vybrat vítězná strašidla. Často slýchávám od lidí „nemám rád Halloween“ nebo „co je to za cizí svátek“? S dětmi jsme si povídali o jeho původu a přemýšleli o strašidlech. Každý našel nějaké své „vlastní“ strašidlo. Co třeba? Strašák Tma, strašák Pětka, Samota nebo Zlost. Víte, jak vypadá Váš strašák? A víte, co na něj platí? Fotografie zde

6.11.2015 – Halloweenský karneval

SRPŠ při ZŠ Vrchlického uspořádala Halloweenský karneval pro žáky školy. Mohli jste zde potkat čarodějnice, duchy, upíry a dokonce i celou rodinu addamsových. Fotografie z této akce zde.

5.10.2015 – Exkurze Hasičská zbrojnice Ostrava-Radvanice

Žáci prvního stupně odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 se šli podívat do hasičárny a co tam viděli, a co dozvěděli, se podívejte zde…fotografie zde

15.10.2015 – Projektový den „Zdravá výživa“ a pečeme ŠTRŮDLY

Všechny budovy se zapojili do soutěže vyhlášené úřadem městského obvodu Radvanice a Bartovice a ve čtvrtek se všude rozvoněla vůně štrůdlů a jak to vypadalo na Vrchlického se podívejte zde, podobně to vypadalo i na Trnkovci to se koukněte zde a nesmíme zapomenout na školu v Bartovicích a tam nahlédněte zde.

22.10.2015 - Oxford Ilustrator

V soutěži Oxford illustrator, získala v I. kategorii pěkné 3. místo Michaela Urbanová žákyně naší školy více zde a fotografie z této akce zde.

1.9.2015 – Slavnostní zahájení školního roku

1. září se otevřely dveře školy a začal nový školní rok. Na tento den se asi nejvíce těšili prvňáčci a na to jak jsme je přivítali, se podívejte zde

 

11.9.2015 – Let´s play!!

V tělocvičně naší školy se uskutečnilo v pátek 11.9. soutěžní odpoledne. Připravila je radvanická fara jako mezinárodní projekt spolupráce studentů z Itálie, Belgie, Turecka, Španělska, Maďarska, Rumunska, Polska a Slovenska. Více o této akci zde. Fotografie zde