1.Prezenční výuka

   První stupeň všechny třídy.

   Druhý stupeň ZŠ rotační výuka (jeden týden prezenčně, druhý týden distančně).

   Výuka bude probíhat následovně: 

Budova Vrchlického 5  - rotační výuka II. stupně po týdnu

liché týdny - VII.A, IX.A - prezenční výuka

sudé týdny - VI.A, VIII.A - prezenční výuka

Budova odloučeného pracoviště Trnkovecká 55  - rotační výuka II. stupně po týdnu

liché týdny - VIII. B - prezenční výuka

sudé týdny - VI. B, VII. B - prezenční výuka

V rámci prezenční výuky se ruší homogenita tříd a skupin. 

2.Distanční výuka II. stupně

A.Lichý týden VI. B, VII. B, VIII. A

B.Sudý týden VII. A, VIII. B, IX. A

Výuka on-line hodin bude probíhat dle instrukcí vyučujícího daného předmětu, on-line se nevyučuje TV, VV, PČ a HV.

-       žáci, kteří se neúčastní on-line výuky, si osobně u pedagogického pracovníka vyzvednou vždy v pondělí výukové materiály v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují,

-       vypracované výukové materiály žáci osobně přinesou pedagogickému pracovníkovi vždy ve čtvrtek v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. k hlavnímu vchodu budovy školy, kde se vyučují,

-       v tuto dobu budou žákům předány pedagogickým pracovníkem další výukové materiály, které odevzdají vypracované vždy v pondělí v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují.

 

Žákům, kteří nemají přístup k internetu, budou výukové materiály předány pedagogickým pracovníkem prezenčně. V naléhavých případech zašleme výukové materiály na žádost zákonného zástupce poštou. 

3.Školní družiny:

Školní družiny a školní klub provoz v běžném režimu, homogenita oddělení se ruší. 

4.Testování:

Žáci prvního stupně školy budou testováni vždy v pondělí před zahájením výuky. Žáci druhého stupně budou testováni vždy v pondělí a čtvrtek před zahájením výuky. Jedná se o neinvazivní antigenní testy, které si žáci provádějí sami. Žáci prvního stupně se mohou testovat v přítomnosti svého zákonného zástupce. Žáci se budou testovat ve třídách v první vyučovací hodině vyučujícím dané hodiny.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Docházka pro žáky je povinná. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít, aby se žák účastnil  prezenčního vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184 a) školského zákona a škola není povinna tuto výuku zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel školy.

Školní stravování 

Zákonní zástupci žáků, kteří se budou vzdělávat prezenčně a zároveň budou navštěvovat školní družinu, jsou povinni si přihlásit obědy!!!!!! Obědy pro žáky, kteří se budou nadále vzdělávat distančně, se budou vydávat od 12:00  do 14:30 hod. - školní kuchyně, budova Vrchlického 5, Ostrava - Radvanice - do vlastních, čistých, vydesinfikovaných  jídlonosičů.  Kdo nemá jídlonosič, bude mu školou zapůjčen pracovníkem kuchyně.

 

Informace k provozu škol od 17.5.2021 zde.

 

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na návrat našich žáků do školy.