1.Prezenční výuka

První i druhý stupeň se vyučuje bez rotace, do školy nastoupí všechny třídy. Školy vyučují v plném provozu. Tělesná výchova bude probíhat venku bez omezení, nebo v tělocvičně, kde může být při jedné činnosti maximálně dvanáct žáků.

2.Školní družiny a školní klub:

Školní družiny a školní klub jsou v provozu v běžném režimu, homogenita oddělení se ruší.

3.Testování:

Žáci prvního i druhého stupně školy budou testováni vždy v pondělí před zahájením výuky. Jedná se o neinvazivní antigenní testy, které si žáci provádějí sami. Žáci prvního stupně se mohou testovat v přítomnosti svého zákonného zástupce v prostorách tomu určených.

Žáci, kteří se testují sami, se budou testovat ve třídách v první vyučovací hodině vyučujícím dané hodiny.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Docházka pro žáky je povinná. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou, nesouhlas s testováním) nebude chtít, aby se žák účastnil  prezenčního vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Škola není povinna pro tyto žáky zajišťovat distanční výuku. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem školy na postupu při výuce žáka. O omlouvání žáka rozhoduje ředitel školy. 

Školní stravování 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni přihlašovat a odhlašovat obědy svého dítěte na portále www.strava.cz!!!!!!

Školní stravování je určené pouze pro žáky, kteří jsou přítomni ve výuce. Cizí strávníci mohou nadále odebírat obědy.

1.Prezenční výuka

   První stupeň všechny třídy.

   Druhý stupeň ZŠ rotační výuka (jeden týden prezenčně, druhý týden distančně).

   Výuka bude probíhat následovně: 

Budova Vrchlického 5  - rotační výuka II. stupně po týdnu

liché týdny - VII.A, IX.A - prezenční výuka

sudé týdny - VI.A, VIII.A - prezenční výuka

Budova odloučeného pracoviště Trnkovecká 55  - rotační výuka II. stupně po týdnu

liché týdny - VIII. B - prezenční výuka

sudé týdny - VI. B, VII. B - prezenční výuka

V rámci prezenční výuky se ruší homogenita tříd a skupin. 

2.Distanční výuka II. stupně

A.Lichý týden VI. B, VII. B, VIII. A

B.Sudý týden VII. A, VIII. B, IX. A

Výuka on-line hodin bude probíhat dle instrukcí vyučujícího daného předmětu, on-line se nevyučuje TV, VV, PČ a HV.

-       žáci, kteří se neúčastní on-line výuky, si osobně u pedagogického pracovníka vyzvednou vždy v pondělí výukové materiály v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují,

-       vypracované výukové materiály žáci osobně přinesou pedagogickému pracovníkovi vždy ve čtvrtek v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. k hlavnímu vchodu budovy školy, kde se vyučují,

-       v tuto dobu budou žákům předány pedagogickým pracovníkem další výukové materiály, které odevzdají vypracované vždy v pondělí v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. u hlavního vchodu budovy školy, kde se vyučují.

 

Žákům, kteří nemají přístup k internetu, budou výukové materiály předány pedagogickým pracovníkem prezenčně. V naléhavých případech zašleme výukové materiály na žádost zákonného zástupce poštou. 

3.Školní družiny:

Školní družiny a školní klub provoz v běžném režimu, homogenita oddělení se ruší. 

4.Testování:

Žáci prvního stupně školy budou testováni vždy v pondělí před zahájením výuky. Žáci druhého stupně budou testováni vždy v pondělí a čtvrtek před zahájením výuky. Jedná se o neinvazivní antigenní testy, které si žáci provádějí sami. Žáci prvního stupně se mohou testovat v přítomnosti svého zákonného zástupce. Žáci se budou testovat ve třídách v první vyučovací hodině vyučujícím dané hodiny.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Docházka pro žáky je povinná. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít, aby se žák účastnil  prezenčního vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184 a) školského zákona a škola není povinna tuto výuku zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel školy.

Školní stravování 

Zákonní zástupci žáků, kteří se budou vzdělávat prezenčně a zároveň budou navštěvovat školní družinu, jsou povinni si přihlásit obědy!!!!!! Obědy pro žáky, kteří se budou nadále vzdělávat distančně, se budou vydávat od 12:00  do 14:30 hod. - školní kuchyně, budova Vrchlického 5, Ostrava - Radvanice - do vlastních, čistých, vydesinfikovaných  jídlonosičů.  Kdo nemá jídlonosič, bude mu školou zapůjčen pracovníkem kuchyně.

 

Informace k provozu škol od 17.5.2021 zde.

 

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na návrat našich žáků do školy.  

Výhoda distanční výuky je pouze taková, že se nemusím tahat s aktovkou tam a zpátky.

Hlavní nevýhodou distanční výuky je, že nám  chybí sociální kontakt se spolužáky a kantory.

Další důležitou nevýhodou je, že se hůř chápe učivo, protože on-line výuka občas padá kvůli přetížení internetu. Občas paní učitelku navštíví šotek ????.

Tím, že jsem doma, se kolikrát špatně soustředím na učivo, protože mě rozptyluje domácí prostředí a mám nutkání si jít hrát.

Tak, jak ve škole mi vadí vyrušování spolužáků, tak i doma při distanční výuce mi vadí, jak mi tu vyzvání chat a nebo mají spolužáci zapnutý mikrofon.

Už bych se chtěl vrátit do školy. Být se spolužáky a o přestávkách a pokecat si.

Chybí mi normální život.

Rád se koukám doma na zprávy, ale jen jak je strejda doma.

Mamka si je nepouští. A když slyším, co vše je jen zakázané, tak navrát k normálu je daleko.

Nemůžu spoustu věcí. Je to velmi zlá doba. Snad se brzy vrátíme k normálu.

Mrzí mě, že se neuvidíme na vysvědčení na pololetí.

Kéž by jsme se vrátili do školy a bylo vše jak má být.

Nikdo z nás tu dobu nechce. Tahle doba dala pozitivní, ale i negativní zkušenosti.

Ale přeji si, aby to skončilo.

Kéž by se naše vláda umoudřila a pustila nás do školy. Nechala nás ve škole být pospolu.

Jako třída jsme super. Máme skvělý kolektiv, všichni si spolu rozumíme.

Naší Paní učitelku třídní máme poslední rok a místo toho, abychom si užívali poslední rok, vidíme se pouze přes kameru.

Budu rád, jak si poslední půl rok užijeme a uděláme na konci pořádnou rozlučku.

Máme super Pančelku, která z nás udělala kolektiv, ne skupinky.

Ale naše poděkování příjde na konci školního roku.

Hlavně mé poděkování .

Spoustu mě naučila.

Covid-19 mi spoustu vzal.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole (pro obory maturitní) a harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 jsou k dispozici zde:

 

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde. 

 

Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – Jednotná přijímací zkouška zde. 

 

Webové stránky Moravskoslezského kraje zde.

 

Přihlášky je nutné odevzdat osobně, nebo zaslat poštou na vybrané střední školy nejdopzději do 01. 03. 2021.

 

Učitel prvního stupně

Pracovní poměr: doba určitá - s možností prodloužení na neurčito

Úvazek: 6 hodin přímé činnosti, výuka VV, HV a PČ

Praxe: 10 let
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské - pedagogické, učitelství prvního stupně
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020
Přihlášku zašlete do: 31.12.2020
na adresu: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00  Ostrava-Radvanice
Informace poskytne: Mgr. Martina Linhartová tel.: 596232129; e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz.

Dobrý den,

chtěli bychom Vám nabídnout kroužky pro první stupeň ve školním roce 2020/2021. Na nabídku placených kroužků můžete podívat zde budova Vrchlického a Havláskova a zde budova Bartovická.

Pokud budete mít nějaké otázky můžete mne kontaktovat na e-mail zsvrchlického.linhartova@seznam.cz . Budu ráda, pokud se Vám nabídka zalíbí, když napíšete. Pokud by jste požadovali ještě něco jiného, můžete mi také napsat, zjistím zda by se dala nabídka rozšířit.

Během třídních schůzek obdrží zákonní zástupci žáků přístupové údaje nutné k registraci do elektronické žákovské knížky. Registraci   lze uskutečnit na stránce:
K postupu registrace je na této stránce průvodce s nápovědou.
Přístupové údaje mohou dostat pouze zákonní zástupci žáka!

Šablony II – Škola plná nápadů, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084

Projekt se zaměřuje na financování asistenta pedagoga, polovičního úvazku školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků, financování klubů pro žáky včetně vybavení, financování projektových dnů ve škole a mimo školu.

 

foto plakát